Viktiga förändringar på området indirekt skatt

Omfattande regeländringar för e-handel inom EU, omvänd skattskyldighet när företag köper mobiltelefoner och miljösatsningar i höstbudgeten –  Mycket är på gång inom området för indirekta skatter. Nedan kan ni ta del några av de viktigaste förändringarna de kommande åren.

Omvänd skattskyldighet för omsättning av vissa varor

För att motverka momsbedrägerier föreslår regeringen att omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid nationell handel mellan företag vid omsättning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. När ett företag köper sådana varor från ett annat företag ska alltså köparen – i stället för säljaren – redovisa och betala den utgående momsen. Den omvända skattskyldigheten ska dock bara gälla om det totala beskattningsunderlaget på fakturan överstiger 100 000 konor.

Föreslaget medför ändringar i momslagen och föreslås träda ikraft den 1 april 2021.

Utökad skattefrihet för egenproducerad el

Ett av riksdagens antagna miljömål är 100 procent förnybar elproduktion 2040. I ett led för att uppnå detta föreslår regeringen i höstbudgeten att utvidga möjligheterna till skattefrihet för egenproducerad el i mindre anläggningar. För el som framställs av sol räknas idag anläggningar som har en produktionskapacitet som understiger 225 kilowatt som mindre. Den här gränsen föreslås nu höjas till 500 kilowatt, vilket bedöms motsvara en årlig elproduktion om ca 400 000 kilowattimmar. Effektgränserna föreslås också höjas för el som framställs från vind/vågor (från 125 kilowatt till 250 kilowatt) och från vattenkraft (från 50 kilowatt till 100 kilowatt).

Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag under nästa år och det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 juli 2021.

 

Slopande av återbetalning av energiskatt på bränsle i vissa sektorer

Höstbudgeten innehåller också andra satsningar på miljöområdet. Regeringen föreslår att slopa nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och ingår i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med att slopa nedsättningen är bl.a. att öka incitamenten för en effektivare energianvändning och att minska användningen av fossila bränslen. Regeringen vill också uppnå en mer enhetlig energibeskattning av bränslen.

Nedsättningen kommer att slopas i två steg. Först sker en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021, sedan avskaffas nedsättningen helt den 1 januari 2022.

 

Nya e-handelspaketet

I syfte att förenkla för företag, förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet sker flera förändringar av momssystemet. EU:s så kallade e-handelspaketet innebär flera genomgripande förändringar för företag som sysslar med e-handel.

Det nuvarande systemet MOSS (mini-one-stop-shop) gäller idag vissa digitala tjänster, men kommer att utökas till att gälla alla tjänster och viss omsättning av varor. Det utökade systemet byter då namn till OSS (one-stop-shop). De nuvarande nationella omsättningströsklarna för distansförsäljningar av varor slopas och byts ut mot en gemensam tröskel inom EU på 10 000 euro.

En fördel med den nya ordningen är att företag inte behöver registrera sig för moms i andra EU-länder om skattskyldighet uppstår där, utan i större utsträckning än tidigare kan redovisa och betala in utländsk moms via OSS. Både företag etablerade inom och utanför EU kommer att kunna rapportera via OSS.

För försäljning av varor från länder utanför EU införs en ny redovisningsordning, importordningen. Ordningen är tänkt att lösa de problem som uppstår när privatpersoner måste hantera importen av försändelser från länder utanför EU. Den innebär att ett företag (exempelvis ett ”plattformsbolag”), etablerat inom EU anses importera varorna till EU och därefter göra en försäljning till privatpersonen som beställt varan. Företagets import undantas från importmoms och istället tas moms ut på försäljningen i det land där köparen finns. Momsen redovisas i OSS-deklarationen. På detta sätt slipper privatpersonen hantera någon importmoms.

Som alternativ till detta införs också ett ”särskilt förfarande”. Detta förfarande innebär att det är konsumenten som är skattskyldig för importmomsen, men den betalas och redovisas istället av exempelvis ett postföretag. Postföretaget tar sedan ut kostnaden av konsumenten.

Detta förfarande och importordningen kan bara tillämpas när värdet på försändelsen är högst 150 EUR.

Vidare föreslås elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall bli skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor som görs via plattformen. Det är plattformar som ”möjliggör försäljning” som kommer omfattas att skattskyldighet för moms, vilket innebär att t.ex. rena betalningstjänster eller plattformar som endast omdirigerar köpare till säljare inte träffas. Reglerna är tillämpliga när det finns inslag av kontakt med ett tredje land, t.ex. att varan skickas från ett tredje land eller att själva plattformen inte är etablerad i EU.

Ytterligare en ändring som kommer införas är att undantaget från moms vid import av försändelser med lågt värde föreslås slopas. I Sverige tillämpas idag detta undantag endast i begränsad omfattning, men förändringen kan få större effekt i andra medlemsstater.

Även om ett av syftena med e-handelspaketet är att underlätta för företagen innebär de nya reglerna omfattande förändringar med risk för framtida gränsdragningsproblem och, i vart fall inledningsvis, ökad administrativ börda för de företag som berörs.

Förslaget var inledningsvis att förändringarna skulle träda ikraft den 1 januari 2021, men har skjutits upp  till den 1 juli 2021 och det kan inte uteslutas att ikraftträdandedatumet kan komma att skjutas upp ytterligare.

 

Nytt register innehållande gränsöverskridande betalningsinformation

År 2024 ska ett nytt system lanseras (CESOP, central electronic system of payment information) inom EU vars syfte är att förstärka medlemsstaternas förmåga att bekämpa momsbedrägerier som sker via e-handel.

Systemet kommer hålla ett register över gränsöverskridande betalningsinformation som skattemyndigheter kan använda för att kontrollera att momskraven uppfylls vid gränsöverskridande handel.

 

Förändringar avseende regler för småföretag börjar gälla på EU-nivå från den 1 januari 2025.

De nya bestämmelserna avser att förenkla för småföretag och innebär att även företag som inte är etablerade i Sverige omfattas av undantaget från moms (om omsättningen i Sverige understiger 30 000 kronor) under förutsättningen att de håller sig under den gemensamma omsättningsgränsen på 100 000 euro per år.

På motsvarande sätt kan svenska företag omfattas av andra EU-länders omsättningströsklar när de bedriver handel i dessa länder, om de inte överstiger den gemensamma omsättningströskeln.

Om ni vill diskutera hur de nya regeländringarna kan komma att påverka er är ni välkomna att kontakta oss.