OECD publicerar ”Reports on the blueprints of Pillar One and Pillar Two”

Den 12 oktober 2020 presenterade OECD ritningarna (blueprint reports) över pelare 1 och 2 som kommer att påverka beskattningen av multinationella koncerner. Utöver detta presenterades även en ekonomisk analys över de ekonomiska effekterna av pelarna, exempelvis i fråga om omfördelning av skatteunderlag, tillväxt och BNP.

Initialt skulle en konsensuslösning presenteras vid årsskiftet 2020/2021. Bristen på konsensus mellan de över 130 länderna har dock lett till att OECD istället hoppas kunna presentera en konsensuslösning i mitten av 2021. OECD uppmuntrar intresserade att lämna kommentarer på rapporterna fram till december 2020.

Nedan presenteras en kort översikt över de båda pelarna och vilka punkter som återstår för OECD att bemöta. Inom kort kommer vi presentera en mer detaljerad sammanfattning och våra synpunkter på pelare 1 och 2.

Pelare 1

Syfte
Pelare 1 är en multilateral lösning avseende digital beskattning för att säkerställa att beskattning inte exklusivt begränsas till skattskyldiga med fysisk närvaro (nexus) i ett land. Istället är syftet att omfördela vinster till platsen där konsumenten finns (den s.k. marknadsjurisdiktionen).

Vilka bolag/industrier som omfattas av förslagen (konsensus saknas)
Pelare 1 avser att omfatta Automated Digital Services (ADS) och Consumer Facing Businesses (CFB). Tidigare har OECD enbart talat om CFB. Notera att konsensus saknas och dessa kan komma att ändras.

Vad innebär pelare 1?
I utkastet presenteras de tre nyckelelementen för pelare 1; Amount A, Amount B och Tax certainty. Med Amount A menas en viss andel av vinsten beräknat på koncernnivå. Amount A innebär en avvikelse från armlängdsprincipen men ännu råder ingen konsensus om formeln. Amount B innebär en fast ersättning i linje med armlängdsprincipen till koncernens rutin, distribution och marknadsföringsfunktioner i den aktuella jurisdiktionen. Det tredje nyckelelementet innebär processer för att förbättra förutsebarhet för företag och skattemyndigheter genom effektiva mekanismer för förebyggande av dubbelbeskattning och tvistlösning.

Syftet med Pelare 1 är att genom Amount A, Amount B och Tax certainty anpassa det internationella inkomstskattesystemet genom förändrade vinstallokerings- och nexusregler samt införande av innovativa mekanismer för förebyggande och lösning av tvister.

Hur en eventuell dubbelbeskattning ska kunna undvikas är ännu oklart, men OECD utesluter inte att ett multilateralt avtal kan komma att rekommenderas.

Pelare 2

Syfte
Det övergripande arbetet – inom pelare 2 – syftar till att motverka strukturer, där vinst flyttas till att beskattas i lågskattejurisdiktioner eller helt undgår beskattning, samt att motverka ett s.k. raise to the bottom mellan olika länder vad gäller nivån på dess bolagsbeskattning. Detta är tänkt att ske genom en multilateral lösning där multinationella företag beskattas med en effektiv skattesats uppgående till en viss miniminivå, oavsett var dess ledning och huvudkontor är placerat eller var dess verksamhet bedrivs.

Vad innebär pelare 2?
Pelare 2 innebär att multinationella företag, vars inkomster inte beskattas enligt den bestämda mininivån, istället kan beskattas i andra länder genom att tillämpa ett antal föreslagna s.k. GloBE-regler. I rapporten föreslås inte någon siffra på effektiv skatt som ska anses utgöra en acceptabel miniminivå, utan det är något som länderna ska enas om i ett senare skede.

Kärnan bland de föreslagna GloBE-reglerna är den s.k. Income inclusion rule, som innebär att vinster i dotterföretag, som är föremål för en effektiv beskattning som understiger en viss miniminivå, istället ska beskattas hos moderföretaget. Regeln kompletteras av den s.k. Switch-over rule, som innebär att exemptmetoden i skatteavtal inte tillämpas när vinst från vissa filialstrukturer beskattas under en viss miniminivå.

Vidare föreslås en s.k. Undertaxed payments rule, vars syfte är att neka avdrag eller påföra källskatt avseende betalningar till närstående företag som beskattas under miniminivån. Regeln avses endast tillämpas i den utsträckning som det multinationella företaget inte är föremål för beskattning enligt den s.k. Income inclusion rule. I utkastet föreslås även en s.k. Subject to tax rule som kompletterar de övriga GloBE-reglerna genom att skatteavtalens förmåner nekas på vissa avdragsgilla betalningar inom koncernen.

För att säkerställa beskattning och undvika dubbelbeskattning behandlar pelare 2 även frågor som rör implementering och effektiv regelkoordinering.

Om ni vill diskutera hur de nya riktlinjerna kan komma att påverka er är ni välkomna att kontakta oss.