Nytt ställningstagande från Skatteverket avseende när en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag

Den 27 maj 2020 publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande (dnr. 8-154412) om när en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Ställningstagandet är huvudsakligen en sammanfattning av praxis och ersätter flera tidigare ställningstaganden.

Utdelning och kapitalvinst på aktier är skattefria för svenska aktiebolag om aktierna utgör s.k. näringsbetingade andelar. Ett av kriterierna för att andelar i en utländsk associationsform ska anses näringsbetingade är att associationen motsvarar ett svenskt aktiebolag. Bedömningen av om en utländsk associationsform motsvarar ett svenskt aktiebolag görs utifrån både civil- och skatterättsliga omständigheter.

För att en utländsk associationsform civilrättsligt ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag krävs det, enligt Skatteverkets tolkning av praxis, att associationen är en juridisk person, dvs. bl.a. kan förvärva rättigheter och skyldigheter, och att delägarna är begränsat ansvariga för associationens skulder.

Enligt praxis krävs det vidare att den utländska juridiska personen utgör ett formellt och reellt skattesubjekt i sin hemviststat för att motsvara ett svenskt aktiebolag. Detta krav innebär, enligt Skatteverkets tolkning:

  • att den utländsk juridiska personen måste vara skyldig att betala skatt baserat på dess inkomster och betalningsförmåga, samt
  • att skattskyldigheten bygger på en anknytning till jurisdiktionen.

Ovan utesluter inte att utländska juridiska personer som är belägna i länder, vilka enbart beskattar inkomster som uppkommit inom den egna jurisdiktionen (dvs som tillämpar den s.k. territorialitetsprincipen) kan motsvara ett aktiebolag. I sådana fall krävs det emellertid att den utländska juridiska personen har en verklig etablering inom jurisdiktionen, som genererar inkomster och beskattas där. Som exempel nämns i detta hänseende bolag etablerade i Hong Kong och därmed endast beskattas för inkomster som har sin källa i Hong Kong. Enligt Skatteverket kan en utländsk juridisk person utgöra ett reellt skattesubjekt, men endast om den juridiska personen bedriver affärsmässigt motiverad verksamhet från en verklig etablering, som beskattas i Hong Kong.

Det uppställs inget krav på minimibeskattning för att en utländsk juridisk person ska utgöra ett reellt skattesubjekt. Utländska juridiska personer som omfattas av ett generellt undantag från inkomstskatt eller skattereduktionsregler som medför att den juridiska personens reella skattesats blir noll, utgör enligt Skatteverket dock inte ett reellt skattesubjekt. Även verksamhetsspecifika undantag från inkomstskatt, t.ex. avseende viss finansiell verksamhet, medför att en utländsk juridisk person inte utgör ett reellt skattesubjekt. Om en utländsk juridisk person inte betalar inkomstskatt med anledning av framrullade underskott, kan den juridiska personen enligt Skatteverket motsvara ett aktiebolag om den juridiska personen annars hade varit reellt skattskyldig.

Med anledning av det nya ställningstagande anger Skatteverket att dess inställning har förändrats avseende vissa jurisdiktioner som tillämpar generella eller verksamhetsspecifika undantag från inkomstbeskattning (t.ex. Jersey, Guernsey och Isle of Man). Skatteverket meddelar vidare att myndigheten inte kommer inleda kontroller av utdelningar eller kapitalvinster på andelar, som skett innan aktuellt ställningstagande publicerades (dvs. före den 27 maj 2020).

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande överensstämmer i stora drag med denna praxis men på vissa punkter går Skatteverket enligt vår uppfattning längre än vad det finns uttryckligt stöd för, såsom i frågan om verksamhetsspecifika undantag eller kravet på att bedriva skattepliktig verksamhet från en verklig etablering inom en jurisdiktion som tillämpar territorialitetsprincipen. Framtida praxis får utvisa om Skatteverkets ställningstagande avspeglar domstolarnas tolkning av dessa frågor. Skeppsbron Skatt kommer fortsätta följa utvecklingen på området noga.

För koncerner med utländska dotterbolag, som inte betalar inkomstskatt, kan det finnas skäl att utreda hur Skatteverkets ställningstagande kan påverka beskattningen av eventuell framtida utdelning och kapitalvinst.

Hör av er till oss om ni har några frågor om andelar i utländska bolag och hur Skatteverkets ställningstagande kan påverka er.