Nytt ställningstagande om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand

Sammanfattning:

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande som ersätter ett tidigare ställningstagande från Skatteverket avseende nedskrivningar av kundfordringar, vilket publicerades 2008. I detta nya ställningstagande förtydligar Skatteverket i vilka fall man anser att en kundförlust har uppkommit. Ställningstagande tar även upp myndighetens syn på den momsmässiga behandlingen vid utebliven kvittning i konkurs. Skatteverket förtydligar även sin syn på fordringar som är omöjliga eller väldigt svåra att driva in.

Ställningstagandet innebär enligt Skatteverket en ändrad bedömning avseende följande frågor:

  • Hur säljaren ska visa att det föreligger en kundförlust.
  • Vad som gäller vid utebliven kvittning i konkurs.
  • Hur en förlust på en fordran vid ackord eller skuldsanering ska behandlas.

Skatteverket hävdar att för att en kundförlust ska anses föreligga krävs det att säljaren gör det sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin fordran. Det är normalt fallet om kunden till exempel försätts i konkurs. Om säljaren har lämnat över sin fordran till Kronofogden som upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden kan det också anses föreligga en kundförlust. Att kunden har andra och större skulder hos Kronofogden innebär inte i sig att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld hos säljaren. I ett sådant fall krävs enligt Skatteverket även att tillgångsundersökningen resulterar i en utredningsrapport som visar att kunden saknar tillgångar till betalning av skulden.

Skatteverket redogör även för sin syn vad gäller fodringar som är ”i praktiken omöjliga att driva in”. Här nämns i första hand fodringar av mindre värde (fodringar under 1 000 kr). Skatteverket anser att i dessa situationer ska lägre krav ställas för att säljaren ska ha ansetts visa att kunden saknar möjlighet att betala. Skatteverket kräver dock att det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning samt att både betalningspåminnelse och inkassokrav har skickats ut.

Enligt Skatteverket kan fordran anses utgöra en kundförlust utan fortsatta indrivningsåtgärder även i fall då fordringsbeloppet understiger de kostnader som kan beräknas uppkomma för säljaren vid fortsatt indrivningsåtgärder i utlandet.

I situationer där säljaren och köparen är i intressegemenskap ställs däremot högre krav på den bevisning som säljaren ska prestera för att göra sannolikt att en skuld inte kan betalas.

När det kommer till frågan om utebliven kvittning vid konkurs anser Skatteverket att om det föreligger en kvittningsmöjlighet mellan borgenären och gäldenären, och borgenären väljer att inte utnyttja denna möjlighet, ska ingen kundförlust anses föreligga. I dessa fall anser Skatteverket istället att säljaren frivilligt avstått från en betalning. I det fall kvittningsmöjlighet utnyttjas, ska resterande del av fordran som inte har kvittats behandlas som en nedsättning av priset i efterhand för vilken en kreditnota behöver utfärdas.

Förluster som uppkommer vid ackord eller skuldsanering ska enligt Skatteverket behandlas som nedsättningar av priset i efterhand. Vid nedsättningar av priset i efterhand krävs det att säljaren utfärdat en kreditnota till köparen för att få sätta ned den utgående momsen. När köparen tagit emot kreditnotan ska köparen återföra den motsvarande ingående momsen som tidigare dragits av. Om en kreditnota inte utfärdats anser Skatteverket att parterna istället får anses ha avtalat att beskattningsunderlaget inte ska sättas ned. Ingen justering ska då göras av säljarens utgående skatt eller av köparens ingående skatt.

Kommentarer:

Tidigare har Skatteverket kopplat kravet för nedsättning av beskattningsunderlaget vid kundförluster till begreppet konstaterad. En kundförlust har ansetts vara konstaterad vid exempelvis konkurs, ackord eller resultatlösa utmätningsförsök. I och med att Skatteverket nu menar att en nedsättning av beskattningsunderlaget i samband med ackord kräver att en kreditnota utfärdas frångås denna koppling.

Skatteverket redogör även för ett pragmatiskt synsätt gällande små fodringar och utländska gäldenärer, vilket förväntas underlätta för företag som säljer varor och tjänster till stora volymer, men med låga individuella belopp.

Skatteverket tydliggör att vid kvittningsmöjligheter i konkurs ska inte civilrättsliga/affärsmässiga faktorer spela in i bedömningen avseende när en kundförlust får anses föreligga.

Om ni har frågor om kundförluster och prisnedsättningar i efterhand är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt!

Johanna Carlsson
Indirekt skatt / Föräldraledig