Dom från HFD – tillhandahållande av el och vatten ej del i hyran

Ett antal fastighetsbolag och bostadsföreningar hade för avsikt att leverera el och vatten till sina hyresgäster/medlemmar. Inköp av el och vatten skulle hanteras centralt av bolagen/föreningarna som löpande skulle mäta varje hyresgästs förbrukning genom individuella mätare. Varje hyresgäst/medlem skulle sedan debiteras utifrån dennes faktiska förbrukning, vilken också skulle specificeras på dennes hyres/avgiftsfaktura.

För att säkerställa om försäljningen av el och vatten för momsändamål skulle anses ingå i hyran/månadsavgiften, eller ses som ett självständigt tillhandahållande bad bolagen och föreningarna Skatterättsnämnden om förhandsbesked. Skatterättsnämnden fann att försäljningen av el och vatten skulle anses utgöra en del av hyran/månadsavgiften.

Ärendet överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen. Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade, med hänvisning till EU-domstolens dom i mål C- 42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, att ett även tillhandahållande av varor eller tjänster som är användbara, eller rent av nödvändiga, för uthyrningen kan ses som självständiga från denna. För att undersöka om så är fallet ska omständigheter som ger uttryck för avtalsparternas intressen undersökas. Exempel på sådana omständigheter är metoder för prissättning och fakturering.

Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen är alltså villkoren för leverans av el- och vatten avgörande för om dessa ska anses utgöra självständiga tillhandahållanden eller anses vara underordnade hyresförhållandet.

Då hyresgästerna/medlemmarna själva styrde över sin förbrukning, förbrukningen kontrollerades genom enskilda mätare och debiteringen gjordes utifrån faktisk förbrukning bedömde Högsta Förvaltningsdomstolen att försäljningen av el och vatten i det här fallet inte var underordnade hyran. Försäljningen av el och vatten var därför momspliktig.

Högsta förvaltningsrätten återförvisade målet till Skatterättsnämnden för bedömning av om bolagen och föreningarna har rätt att dra av den moms som belöper på dessas inköp kopplade till försäljningen av el och vatten.

 

Vår kommentar

Genom avgörandet får det anses vara klarlagt att hyresvärdar som särdebiterar försäljning av el- gas och vatten utifrån individuell förbrukning måste redovisa moms på denna försäljning. Detta även om själva hyran är momsfri. Högsta Förvaltningsdomstolens dom är principiellt i linje med Skatteverkets ställningstagande avseende hyresvärdars tillhandahållande av el- gas och vatten.

Det ska särskilt uppmärksammas att frågan om avdragsrätt föreligger för den moms som belöper på inköp kopplade till denna försäljning ännu inte är avgjord. Skatteverket medger enligt sitt nuvarande synsätt avdrag för moms på de investeringar som direkt kopplar till försäljningen (t ex mätutrustning). Avdragsrätten för övriga system ska dock bedömas utifrån byggnadens karaktär och användning. Dessa installationer kan enligt Skatteverkets synsätt träffas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad, även om försäljningen av el gas och vatten är momspliktig. 

Då Högsta förvaltningsdomstolen nu klarlagt att särdebitering av el och vatten utifrån individuell förbrukning är momspliktig är det tydligt så att Skatteverkets synsätt skapar inlåsningseffekter. Då moms på investeringar kopplade till momspliktig försäljning inte kan dras av, blir denna moms en kostnad i en annars momspliktig verksamhet.

Har du frågor avseende avgörandet, eller funderingar avseende hyresvärdars försäljning till sina hyresgäster och hanteringen av elinstallationer är du varmt välkommen att kontakta oss på Skeppsbron Skatt!