Sänkt moms på elektroniska publikationer föreslås med anledning av ändrade direktivbestämmelser!

I lagrådsremiss från finansdepartementet den 21 februari 2019 föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks från 25 procent till 6 procent. Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar fysiska böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas.

Förslaget föranleder ändringar i momslagen och förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.