Stora förändringar på momsområdet avseende internationell handel de närmaste åren

Just nu händer det mycket på momsområdet med avseende på internationell handel. Detta har sin grund i redan beslutade samt föreslagna EU-direktiv och förordningar gällande moms.

Den första delen avser redan beslutade regler för distanshandel av varor och tjänster till konsumenter där förändringarna genomförs i två steg, 2019 respektive 2021.

Den andra delen avser de första stegen i den successiva övergång till ”det definitiva momssystemet” där man har som mål att fr.o.m. 2019 införa begreppet ”certified taxable person” samt ett antal justeringar i nuvarande direktiv, ”quick fixes”, för att komma tillrätta med nu aktuella problem vid internationell varuhandel. Enligt underhandsinformation som vi har mottagit är det dock mindre sannolikt att detta kommer att vara på plats så tidigt som första januari 2019.

Nedan får ni en kort genomgång om vilka förändringar som kommer/planeras att genomföras under de närmsta åren.

Januari 2019 (redan beslutade regler)

  • Omsättningströskel på 10 000 EUR införs för hela EU

Vid tillhandahållande av elektroniska tjänster, telefonitjänster och TV-tjänster mot konsumenter ska i dagsläget all omsättning utomlands rapporteras för respektive land där köparna av tjänsterna är bosatta eller hemmahörande (genom Mini One Stop shop – MOSS). Här införs nu en gemensam omsättningströskel om 10 000 EUR för hela EU vilket innebär att säljaren inte behöver redovisa omsättning i andra länder innan han har nått upp till denna omsättningströskel för sin totala försäljning utanför det egna landet.

Faktureringsreglerna i säljarens land ska tillämpas vid fakturering av ovanstående tjänster.

Januari 2019 – förslag från kommissionen för att underlätta handeln mellan medlemsstater – OBS – tidpunkten för ikraftträdande fortfarande oviss

  • Möjlighet att bli ”certified taxable person” (CPT) införs

Företag kommer att kunna ansöka om att bli CPT-certifierade vilket innebär att företaget har status såsom en pålitlig beskattningsbar person. För CPT-certifiering krävs löpande skattebetalning, intern kontroll och bevis om solvens på liknande sätt som idag krävs för en AEO-certifiering på tullområdet. En CTP-certifiering innebär lättnader såväl för det certifierade företaget som för dess handelspartners vilket bl.a. framgår nedan. Längre fram kommer en CPT-certifiering vara en grundförutsättning för att företag överhuvudtaget ska få tillämpa omvänd skattskyldighet vid internationell handel. En CPT-certifiering kommer att vara giltig i alla medlemsländer. Informationen om vem som är CPT-certifierad ska kunna hämtas genom VIES-systemet.

  • Harmoniserade regler om call-off stock

Call-off stock är ett lagringsförfarande där säljaren levererar och lagerhåller varor avsedda för en viss köpare men där äganderättsövergången sker först när köparen väljer att plocka ut varan från lagret. Dessa lagringsförfaranden har historiskt bedömts olika från land till land men huvudprincipen är att säljaren i dessa situationer ska redovisa en unionsintern överföring av vara till köparens land och därefter en lokal försäljning i köparens land, vilket kräver momsregistrering för säljaren i det landet. De nya reglerna innebär att den som säljer varor till en känd köpare genom ett call-off stock-förfarande kan redovisa försäljningen som en unionsintern försäljning vid den tidpunkt då köparen tar ut varorna ur lagret. Detta innebär att ingen momsredovisning krävs i samband med att varorna transporteras till köparens land och säljaren behöver inte registrera sig i köparens land. En förutsättning för tillämpning av dessa regler enligt förslaget är att såväl säljare som köpare är CPT-registrerade.

  • Förenklingsregler avseende kedjetransaktioner

Kedjetransaktioner mellan fler än två parter men med endast en transport innebär enligt nuvarande regelsystem svårigheter när det gäller bedömningen till vilket avtalsled transporten ska knytas, i synnerhet när mellanmannen ansvarar för transporten. Här förslås nu en förenklingsregel som innebär att försäljningen till mellanmannen ska anses som en unionsintern försäljning i en sådan situation förutsatt att mellanmannen har åberopat ett VAT-nummer från annat land än säljarens land samt att mellanmannen uppger till vilket land varan transporteras. En förutsättning för tillämpning av denna regel är att såväl säljaren som mellanmannen är CTP-registrerade.

  • Krav på åberopande av VAT-nr vid unionsinternt förvärv

Som ett utfall av praxis från EU-domstolen föreligger i dagsläget inte något absolut krav på att en köpare verkligen är registrerad för moms i förvärvslandet. Detta har nog egentligen aldrig varit lagstiftarens avsikt och som ett svar på EU-domstolens praxis förtydligas nu i direktivet att en förutsättning för ett säljaren ska få tillämpa undantaget för unionsinterna försäljningar är att köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land.

Januari 2021 (redan beslutade regler)

  • Mini One Stop Shop (MOSS) införs även för distanshandel med varor

Inom EU

Vid försäljning av varor på distans mot konsumenter inom EU sker idag beskattning i det land där kunden är bosatt så snart säljarna har överskridit den omsättningströskel som gäller för varje land (innan dess tröskeln har uppnåtts har säljarna möjlighet att debitera moms enligt sitt eget lands regler). Detta innebär att distanshandlare måste vara registrerade för moms i alla medlemsstater i vilka de har överskridit omsättningströskeln. Fr.o.m. 2021 kommer momsrapportering för samtliga EU-länder att kunna göras genom en deklaration i en enda medlemsstat (normalt det land där säljaren är etablerad). Detta innebär t.ex. att svenska distanssäljare av varor redovisar momsen för alla EU-länder genom en portal hos Skatteverket.

En ytterligare förändring fr.o.m. 2021 är att en omsättningströskel om 10 000 EUR för total omsättning utanför det egna landet börjar tillämpas även för varor, dvs. så snart en distanssäljare har nått upp i 10 000 EUR i omsättning utanför det egna landet måste han rapportera moms på all omsättning i respektive land där kunderna är bosatta.

Import från tredje land

En skyldighet införs för distanshandlare från tredje land att registrera sig i ett EU-land och att rapportera distanshandel mot konsumenter inom EU enligt MOSS såvitt avser försändelser med ett värde understigande 150 EUR. Detta innebär att beskattning sker i det land där kunden är bosatt. Samtidigt slopas undantaget vid import av varor för ringa värde vilket innebär att moms ska betalas från första kronan i alla medlemsländer.

Det införs samtidigt en skyldighet för dessa säljare från tredje land med vilket EU saknar avtal om ömsesidigt bistånd att anlita en förmedlare som är etablerad inom EU vilken ansvarar för att skyldigheterna avseende redovisning och inbetalning av skatt fullgörs.

2022 – “The Final VAT Regime”

Inget konkret förslag har ännu lämnats av kommissionen men enligt kommissionens action-plan kommer man under 2018 att lägga fram ett förslag med innebörden att huvudregeln kommer att vara att säljaren ska debitera moms vid handel inom EU, men att denna moms kommer att tillfalla det land där köparen är etablerad. Mellan företag som är CPT-registrerade kommer det dock även i fortsättningen att vara möjligt att tillämpa omvänd skattskyldighet. Preliminärt föreslås sådana regler vara i kraft fr.o.m. 2022.

Vill du veta mer om hur dessa regelförändringar kan påverka dig, kontakta någon av dina momskonsulter på Skeppsbron Skatt.

Fredrik Mattsson
Partner, Indirekt skatt