Tull

När varor tas in till EU från ett land utanför EU eller förs ut från EU till ett icke EU land kan tullmyndigheten i importlandet komma att debitera tull. Detsamma kan gälla när varor transporteras mellan två länder utanför EU. Tullproceduren är speciell och det är inte sällan svårt att fastställa om varan är tullpliktig och i så fall vilken tullsats som gäller.

Skeppsbron Skatts tullgrupp är en del av Taxands internationella tullnätverk. Vår tullgrupp kan bistå i samtliga frågor avseende tull vid import och export inkluderande fullskaliga genomgångar av ert företags tullhantering i syfte att identifiera potentiella kostnadsbesparingar men även riskreduktion samt möjligheter till administrativ förenkling.

Följande är exempel på vad vi bistår med:

 • Genomgång av varuflöden utifrån de grundläggande parametrarna (klassificering, ursprungsland, tullvärde) ur såväl ett kostnadsbesparingsperspektiv som ett riskreduktionsperspektiv men även som ett led i en total supply chain-analys innefattande alla skatteslag
  • Är varorna rätt och optimalt klassificerade när de importeras in i EU respektive exporteras ut ur EU eller finns det en annan tänkbar varukod som passar bättre och som kanske t.o.m. innebär en lägre tulltariff?
  • Har gällande frihandelsavtal utnyttjats optimalt, eller bör man överväga produktion i eller inköp från andra länder?
  • Är varuvärdet korrekt fastställt och hur korresponderar det med den internprissättningsmodell som företaget använder? Hur hanteras t.ex. royalties?
 • Prövning av möjligheterna för tillämpning av kostnadsreduceringsverktyg såsom t.ex. tullager, aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll. Vi kan bistå vid ansökningsförfarandet och även vid den praktiska hanteringen
  • Användning av tullager är sedan länge ett välkänt sätt att minska kapitalbindningen i företaget genom att tullen skjuts upp fram till dess varorna släpps för konsumtion
  • Aktiv förädling innebär att företaget kan slippa betala tull på varor som förs in i Sverige för att ingå som komponenter i produkter som sedan ska exporteras
  • Bearbetning under tullkontroll är ett effektivt kostnadsreduktionsverktyg när tulltariffen på importerade råvaror är högre än tulltariffen på den färdiga varan
 • Genomgång av tillämpade försäljningsvillkor samt hantering vid export ur ett riskminimeringsperspektiv – säkerställande att försäljningarna uppfyller villkoren för momsfri export etc.
 • Utvärdering av möjligheterna för förenklad hantering hos tullen, t.ex. AEO-certifiering samt assistans vid en certifieringsprocess
 • Biträde vid tullrevisioner och tullprocesser