Tax Management and Consulting

Företags hantering av skatter är på agendan i mycket större omfattning än tidigare. Det visar sig i ett ökat intresse från företagets intressenter vad gäller skatter – det räcker inte att göra rätt, hanteringen ska vara moraliskt försvarbar, och företaget bör dessutom kunna visa hur processer samt kontroller ser ut för att det ska kunna anses ha en bra skattehantering. Vidare har medias intresse för företagens skattehantering ökat väsentligt. Även skattemyndigheter i olika länder intresserar sig mer och mer för hur företagen har organiserat sig för att hantera skatter. Företagets inställning till skatter och hur dessa hanteras är därför ett område som borde vara på styrelsers och företagsledningars agenda.

Ett företag bör därför fundera igenom följande:

  • Vilket bidrag lämnar bolaget till staten i form av betalning och uppbörd av olika skatter?
  • Har bolaget en skattestrategi/Tax Stratergy som ger uttryck för hur företagets inställning till skattehantering ser ut och är denna dokumenterad?
  • Har bolaget policys och guidelines som säkerställer att företaget kan uppfylla och visa att strategin faktiskt efterlevs?
  • Har bolaget rutiner och processer för att kommunicera sin hantering av skatter till olika intressenter, t ex anställda, ägare, kunder, leverantörer m m.

Vi hjälper företag att ha effektivare skattehantering som medför lägre skattekostnad och en bättre riskhantering. I vårt tjänsteutbud ingår bl a följande.

  • Framtagande av en skattestrategi/Tax Strategy där företaget presenterar sin inställning till och hantering av skatter
  • Framtagande av ett Tax Control Framework som medför att företaget kan visa att dess Tax Strategy efterlevs
  • Identifiering av nyckelområden inom skatt och dokumentation av dessa samt framtagande av förbättrade processer för skattehantering
  • Implementering av Tax Control Framework
  • Bedömning av behovet av resurser och eventuellt behov av IT-stöd (Tax Technology) för en effektiv hantering av skatter