Tax Compliance

Ett företag måste uppfylla en mängd olika rapporteringskrav i relation till skatter. Olika former av deklarationer ska lämnas in till skattemyndigheter i olika länder. Inbetalningar av skatt ska ske med rätt belopp och i rätt tid.

För att uppfylla dessa krav måste företaget ha rutiner och processer på plats som ger en effektiv och säker hantering. Frågor avseende kvalitet på data som ligger till grund för rapportering till myndighet är också frågor som är av stor betydelse för att inte utsätta företaget för onödiga skatterisker.

Vår erfarenhet är att rapportering till skattemyndigheter ofta sker utan att det finns relevanta beskrivningar av vem som ska göra vad, hur det ska göras och vem som har ansvaret. Med tanke på de risker som ligger i en felaktig hantering (straffavgifter, räntor m m) finns det därför skäl för många företag att se över sin hantering.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Granska skatteberäkningar, både vid kvartalsslut och vid beskattningsårets utgång
  • Årskiftesplanering
  • Upprätta och granska inkomstdeklarationer
  • Upprätta och granska momsdeklarationer
  • Upprätta och granska deklarationer för punktskatter och tull
  • Granska och förbättra rutiner och processer för deklarationshantering