Tax Accounting

Skatterapportering är en av de viktigaste processerna i ett företag när det gäller skattehantering. Processen omfattar vanligtvis många enheter i flera olika länder, vilket gör den mycket komplex. Samtidigt sker rapportering under stark tidspress varför en fungerande process med tillhörande systemstöd är avgörande för kvaliteten i rapporteringen.

Vår erfarenhet är att kvaliteten på skatterapportering varierar betydligt mellan olika företag. Vidare är det vanligt att det finns oklarheter i vem som ska göra vad i dessa processer. Det saknas ofta insikt om vilken kompetens de som rapporterar skatter till moderbolaget för konsolidering har. Ett annat område som det finns förbättringsutrymme inom är riskidentifiering och riskhantering som kan ha betydelse för bedömningen av avsättningar m m.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Upprätta eller granska skatterapportering som görs från dotterbolag till moderbolag
  • Granska den konsoliderade skatterapporteringen
  • Lämna rådgivning avseende den redovisningstekniska hanteringen av olika skatteposter
  • Lämna rådgivning om hur identifierade risker ska hanteras i skatterapporteringen
  • Granska koncernens processer och rutiner för skatterapportering samt lämna förbättringsförslag
  • Bedöma behov och utvärdera möjliga tekniska lösningar för en effektivare samt säkrare rapportering