Svensk mervärdesskatt

Mervärdesskatt, eller moms, berör på ett eller annat sätt alla företag eller organisationer på ett eller annat sätt och många upplever momsreglerna som svåra och formalistiska.

Skeppsbron Skatts momsgrupp hjälper till med alla typer av momsfrågor som kommer upp i företag och organisationer. Vi bistår såväl i enskilda frågor vilka dyker upp i den löpande verksamheten som i samband med olika transaktioner. Vi analyserar även hela företag i syfte att inom ramen för gällande regler optimera verksamheten ur ett momsperspektiv.

Följande är exempel på sådant vi bistår med:

  • Vi hjälper till med att skapa en korrekt men ändå effektiv momshantering
  • Vi bedömer huruvida avdragsrätt föreligger avseende ett visst förvärv
  • Vi bistår med att hitta den bästa metoden för att fastställa avdragsrätten i företag som bedriver blandad verksamhet
  • Fastighetsrelaterade momsfrågor (inklusive tillhandahållande av webbaserat hjälpmedel för frivillig skattskyldighet och jämkning)
  • Fastställer momsstatusen på olika finansiella tjänster
  • Analyserar hur organisationer och föreningar bör hantera momsen samt hur de på bästa sätt kan strukturera sin verksamhet
  • Bedömer om en ersättning, bidrag eller kostnadstäckning skall momsbeläggas
  • Gör företagsbesiktningar ur ett momsperspektiv för att komma till rätta med återkommande och större fel
  • Hjälper till att formulera inlagor till Skatteverket eller ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden i syfte att lyfta momsfrågor där osäkerhet finns om korrekt momshantering
  • Biträder våra kunder vid skatterevisioner och skatteprocesser