Punktskatter

Som punktskatter brukar betecknas skatter på särskilt utvalda varor eller tjänster, till skillnad från generella indirekta skatter som t.ex. mervärdesskatt. Punktskatterna har av praktiska skäl oftast utformats med hänsyn tagen till de specifika varorna eller tjänsterna. Detta har medfört ett mycket svåröverskådligt regelverk. De enskilda skatterna regleras i särskilda författningar och reglerna om förfarande har införts i skattebetalningslagen.

I Sverige har vi följande punktskatter; energiskatt, reklamskatt, tobaksskatt, alkoholskatt, miljöskatter m.m.

Skeppsbron Skatt hjälper företag och organisationer med alla typer av frågor som uppkommer inom punktskatteområdet.

Följande är exempel på sådant vi bistår med:

  • Redogör för när och under vilka förutsättningar ett företag kan bli föremål för punktbeskattning
  • Bedömer när skattskyldigheten inträder
  • Hjälper till att klargöra förfarandet och hur skatten skall redovisas
  • Analyserar om företag kan erhålla avdrag eller återbetalning av punktskatt
  • Redogör för vilka undantag som finns inom punktskatteområdet och vilka varor som kan vara skattebefriade
  • Avgör om en förbrukare är skattebefriad
  • Hjälper till att hantera punktskatterna vid import, export samt leveranser till/från andra EU-länder av punktskattepliktiga varor
  • Biträder våra kunder vid punktskatterevisioner och processer