Mervärdesskatteprocess

Det är vår erfarenhet att så gott som alla företag hanterar momsen fel – mer eller mindre. Detta beror normalt inte på att man medvetet gör fel utan på att man missförstått reglerna eller att man inte lyckats ”fånga upp” alla avvikande transaktioner. Det förekommer följaktligen att Skatteverket efter granskningar eller revisioner ifrågasätter momshanteringen. Ibland sker detta på goda grunder men man upplever trots detta att påfört skattetillägg och räntor utgör en alltför genomgripande sanktion i förhållande till felet. I andra fall delar man överhuvudtaget inte Skatteverkets bedömning i sakfrågan och vill att domstolen prövar denna.

Skeppsbron Skatts momsgrupp hjälper till i domstolsprocesser angående moms. Vi ser dock gärna att vi redan från början får vara med vid den kontroll som Skatteverket vidtagit dessförinnan i syfte att undvika att missförstånd leder till domstolsprocess.

Utöver att vi hjälper till i processer som ligger hos förvaltningsdomstolarna bistår vi med att formulera ansökningar om förhandsbesked samt bemötanden vid skatterevision etc.