Internprissättning

Internationell koncernintern handel med varor, tjänster samt finansiella transaktioner och transaktioner med värdefulla immateriella tillgångar omsätter dagligen mycket stora belopp vilket självklart leder till ett stort fokus på dessa frågor från såväl företagen själva som lokala skattemyndigheter. För att säkerställa att företagen hanterar sin koncerninterna prissättning på rätt sätt krävs ofta att företagen dokumenterar sina internpriser, vilket ofta kräver experthjälp.

Våra internprissättningsexperter hjälper dig att planera och dokumentera din koncerninterna prissättning. Vi assisterar i kontakter med skatteverket och vid tvister i domstol. Vi hjälper dig även i frågor som rör prissättning av varor och tjänster, räntesättning på koncerninterna lån, royalties m.m. Vi bistår även vid ansökan om prissättningsbesked samt vid kontakter med utländska skattemyndigheter. Genom vår internationella organisation, Taxand, får du dessutom tillgång till global expertis.