Utrangeringsavdrag när hela byggnaden har rivits eller på annat sätt totalförstörts

Skatteverket har lämnat en rättslig vägledning, den 31 oktober 2016, avseende frågan när avdrag för utrangering av en byggnad ska ske.

Av lagtexten framgår att om en byggnad utrangeras ska avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte dragits av tidigare.

Skatteverkets uppfattning är att bestämmelsen ska tillämpas på varje byggnad för sig, samt att hela byggnaden ska utrangeras. Enligt Skatteverket innebär detta att byggnaden inte på något sätt, helt eller delvis, ska kunna användas för något ändamål av byggnadens nuvarande eller framtida ägare. Enligt Skatteverkets uppfattning omfattar begreppet utrangering förutom att en byggnad rivs ner, en händelse som innebär att byggnaden totalförstörs genom t.ex. brand, jordskred eller översvämning.

Av den rättsliga vägledningen framgår avslutningsvis att utrangeringen måste vara definitiv så att inte någon del av byggnaden, t.ex. bärande konstruktion, kan användas i framtiden. Skatteverket instämmer inte i  Kammarrätten i Stockholms bedömning i dom 2000-09-27, mål nr 8639-1998, där utrangeringsavdrag medgavs för del av byggnad som inte längre används i den nuvarande produktionen.

Läs hela Skatteverkets rättsliga vägledning; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356337.html?date=2016-10-31

Vår kommentar
Vi har tidigare kommenterat ett avgörande från Skatterättsnämnden (SRN) från den 7 april 2015 som avsåg fråga om rivning av del av byggnad medför rätt till utrangeringsavdrag. Enligt vår uppfattning ger inte lagtexten någon vägledning avseende vilka krav som uppställs för att utrangering ska anses ha skett. Av förarbetena framgår att det inte är uteslutet att en byggnad kan anses utrangerad trots att stommarna har sparats. Skatteverkets rättsliga vägledning går därmed emot uttalanden i förarbetena. Det kan noteras att Skatteverket inte lämnar vägledning avseende vad som utgör en respektive flera byggnader. Skatteverkets inställning i vissa gränsdragningsfrågor är oklar. Utöver detta finns obesvarade frågor i praxis.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.

Skeppsbron Skatt Fastighetsgruppen