Underrättelse gällande land-för-land-rapportering

Som vi skrivit om tidigare har Riksdagen antagit regeringens förslag gällande nya regler för dokumentation vid internprissättning. Detta innefattar även regler för så kallad land-för-land-rapportering.

Enligt det nya regelverket avseende land-för-land-rapporteringen ska en sådan lämnas om koncernen är multinationell och har sammanlagda intäkter överstigande 7 miljarder kronor. Det som avses är sammanlagda intäkter från det räkenskapsår som omedelbart föregår det räkenskapsår som rapporten omfattar. Bolag i koncerner som omfattas har även en skyldighet att underrätta Skatteverket om vilket koncernbolag som kommer att lämna land-för-land-rapporten. Detta ska göras senast den 30 april 2017.

Bolagen i en koncern som ska lämna en land-för-land-rapport kan delas upp i två kategorier.

a.  Moderföretag, ställföreträdande moderföretag och andra enheter som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket.

b.  Andra svenska enheter.

Skyldigheter för de olika kategorierna

a.  Skatteverket ska underrättas om att detta bolag lämnar land-för-land-rapport för koncernen. Underrättelsen ska göras innan det räkenskapsår som ska redovisas i land-för-land-rapporten har gått ut. Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017. Följande uppgifter ska lämnas i underrättelsen:

  • Namn, adress och organisationsnummer för det svenska företag som är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport.
  • Namn på en kontaktperson hos det rapporteringsskyldiga företaget samt e-postadress och telefonnummer till den personen.
  • Datum när räkenskapsåret som omfattas av en kommande land-för-land-rapport börjar och slutar.
  • Om företaget är moderföretag, ställföreträdande moderföretag eller i övrigt är rapporteringsskyldigt dotterföretag.

Underrättelsen ska skickas med riktig post till:
Skatteverket
403 32 Göteborg

b.  Skatteverket ska underrättas om att ett annat bolag lämnar land-för-land-rapporten. Underrättelsen ska göras innan det räkenskapsår som ska redovisas i land-för-land-rapporten har gått ut. Detta gäller oavsett i vilket land det andra företaget kommer att lämna rapporten. Detta gäller också samtliga svenska bolag i en multinationell koncern som omfattas av land-för-land-kravet. Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017. Följande uppgifter ska lämnas i underrättelsen:

  • Namn och organisationsnummer på det svenska företag som skickar in underrättelsen
  • Namn, adress och organisationsnummer/identifikationsnummer på det svenska eller utländska företag som är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport
  • I vilket land det företag som ska lämna rapporten hör hemma
  • Datum när räkenskapsåret som omfattas av en kommande land-för-land-rapport börjar och slutar

Underrättelsen ska skickas med riktig post till:
Skatteverket
404 32 Göteborg

Vår kommentar
Vi anser det vara värt att notera att lagkravet inte är specifikt riktat mot bolag med koncerninterna transaktioner. Det är tillräckligt att det finns bolag (eller filialer) i fler än ett land. Koncerner som normalt inte har några internprissättningsfrågor kan därmed omfattas.

Det bör observeras att samtliga Svenska enheter i en land-för-land-rapporteringsskyldig koncern ska lämna en underrättelse till Skatteverket. Det räcker alltså inte med att ett av de svenska bolagen lämnar för hela den svenska grenen, oavsett om det är ett svenskt bolag som lämnar själva land-för-land-rapporten eller inte.

Ovanstående innebär att det totalt är en stor mängd underrättelser som ska lämnas in till Skatteverket brevledes. Vår bedömning är att ett effektivare sätt att lämna underrättelserna på kommer att arbetas fram av Skatteverket framöver.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.