Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Skatteprocess?
Kontakta oss!
Skatteprocess

Skeppsbron Skatts skatteprocessgrupp består av några av landets mest erfarna processförare i skattemål. Gruppen är specialiserad på skatteprocess och vi har erfarenhet från arbete vid skattedomstolar och Skatteverket. Vi arbetar i team tillsammans med Skeppsbron Skatts övriga skattekonsulter utifrån de specialistkompetenser som det specifika uppdraget kräver.

Vi företräder såväl företag som privatpersoner i mål hos domstolar samt i skatteärenden hos Skatteverket och Skatterättsnämnden.

Vi arbetar också med att förebygga skatteprocesser genom kommunikation med Skatteverket och hjälp med att upprätta deklarationer samt utforma öppna yrkanden.

Vi hjälper er med era skatteprocesser genom att agera ombud, utformar överklaganden och andra inlagor, söka anstånd med betalning av skatt, utformar processtrategier, analyserar behov av bevisning (vittnesbevisning, sakkunnigutlåtanden och dokumentation), biträder vid muntliga förberedelser och förhandlingar samt utformar ansökningar om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Vi hjälper er även med öppna yrkanden i deklarationer, frågor från Skatteverket, ansökningar om förhandsbesked från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden, dialogförfarande (brevfrågor) till Skatteverket, second opinion på pågående processer samt rådgivning avseende företrädaransvar och biträde vid process.