Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Private Client Services?
Kontakta oss!
Private Client Services

I takt med att världen blir alltmer internationaliserad, har gränsöverskridande rörelser av individer, så kallade globala medborgare, med tillhörande företag och kapital, blivit mer vanligt förekommande. Samma utveckling har också lett till att de skatterättsliga regelverkens komplexitet ökat. Ökad transparens i form av informationsutbyte mellan länder och bankernas krav på uppgiftslämning ställer stora krav på dig som individ att rapportera korrekt gentemot myndigheter i olika länder.

Kvalificerad rådgivning är därför i många fall nödvändigt för att regler och rapportering ska kunna efterlevas. Det har dessutom visat sig att personer och familjer med privatägda företag och förmögenhet har tydliga ekonomiska incitament att få hjälp med sin beskattningssituation.

Vi på Skeppsbron Skatt har ett mångfacetterat team med lång erfarenhet av rådgivning till s.k. High Net Worth Individuals (HNWI) med svensk koppling. Vi förordar att ett helhetsgrepp tas på din, din familjs eller ditt företags unika situation, och att en strategi utformas utifrån era specifika mål och syften.

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning i mer än 50 länder världen över.

Inom vårt tjänsteområde Private Client Services erbjuder vi bland annat rådgivning kring:

 • Exit utomlands
 • Beskattning vid utomlandsbosättning
 • Återflytt till Sverige
 • Efterlevnad av rapporteringsskyldigheter, s k compliance
 • Truster och stiftelser
 • Utländska pensioner
 • Generationsskiften
 • Kapitalbeskattning
 • Legal rådgivning
 • Förmögenhetsöverföringar inom och utom familj
 • Skattemässig hantering av fastigheter
 • Avyttring eller omstrukturering av bolag
 • Frivillig rättelse av inkomstdeklarationer
 • Ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden
 • Skatteprocess i domstol

 

Kontakta våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services