Incitamentsprogram

Incitamentsprogram är vanligt förekommande och finns i många olika former.  De riktar sig i första hand till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner i företaget men kan också rikta sig till samtliga anställda i ett bolag. De kan vara utformade med krav på egen investering och risk och/eller med kvalifikations- och prestationskrav.  

De kan vara lokala eller globala. De kan utgöra en del av en större kompensationspolicy eller vara helt frikopplade m.m. Syftet är främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i bolaget genom att ge dem möjlighet att ta del av dess tillväxt och värdeökning, utan att nödvändigtvis bli delägare.

Skeppsbron Skatts incitamentsgrupp erbjuder full service vad det gäller design, utformning, implementering och analys av incitamentsprogram. En genomtänkt strategi kring bolagets incitamentsprogram kan bidra till bolagets lönsamhet och tillväxt samt öka medarbetarnas delaktighet och motivation. Arbetet sker i team utifrån de specialistkompetenser som uppdragen kräver. Vi levererar kundanpassade råd i alla typer av frågor med högsta kvalitet och hög leveranskapacitet.

Tillsammans med vårt internationella nätverk Taxand, erbjuder vi rådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade.


Nedan är att axplock av de tjänster som Skeppsbron Skatts incitamentsgrupp kan erbjuda:  

  • Framtagande av underlag för design och beslut
  • Bistå vid implementeringen av incitamentsprogram
  • Värdering av bolaget och valt instrument
  • Skatte- och redovisningsmässig analys
  • Upprättande av information till berörda funktioner inom bolaget och anställda
  • Analys av befintligt program
  • Internationella utredningar
  • Uppföljning av incitamentsprogram
  • Projektledning
Björn Johansson
Partner, Incitamentsprogram