Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Incitamentsprogram?
Kontakta oss!
Incitamentsprogram

Det finns många olika typer av incitamentsprogram och de är idag vanligt förekommande - såväl i startups som i mer etablerade bolag. Genom att erbjuda exempelvis aktier eller optioner till anställda kan arbetsgivaren skapa ett incitament för anställda att prestera utefter önskade parametrar och uppsatta mål i bolaget. Incitamentsprogram riktar sig i första hand till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner i företaget men kan också rikta sig till samtliga anställda i ett bolag. De kan vara utformade med krav på egen investering och risk och/eller med kvalifikations- och prestationskrav.

De kan vara lokala eller globala. De kan utgöra en del av en större kompensationspolicy eller vara helt frikopplade m.m. Syftet är främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i bolaget genom att ge dem möjlighet att ta del av dess tillväxt och värdeökning, utan att nödvändigtvis bli delägare. Några exempel på vanliga typer av incitamentsprogram är program baserade på teckningsoptioner, aktier, personaloptioner, kvalificerade personaloptioner och syntetiska optioner.

Skeppsbron Skatts incitamentsgrupp erbjuder full service vad det gäller design, utformning, implementering och analys av incitamentsprogram. Skeppsbron Skatt assisterar även i upprättande av MIP-strukturer. En genomtänkt strategi kring bolagets incitamentsprogram kan bidra till bolagets lönsamhet och tillväxt samt öka medarbetarnas delaktighet och motivation. Arbetet sker i team utifrån de specialistkompetenser som uppdragen kräver. Vi levererar kundanpassade råd i alla typer av frågor med högsta kvalitet och hög leveranskapacitet.

Vilka åtgärder behöver göras för att ett bolag ska kunna sätta upp ett program? Och vad krävs för dig som önskar delta?

Vi har spelat in ett par filmer för att tydliggöra vilken typ av assistans som kan behövas i de olika faserna, både för dig som är arbetsgivare och dig som är arbetstagare.

I den första filmen berättar Björn Johansson vad som gäller vid design och utformning:

I film nr 2 berättar Alina Lundberg vad du behöver tänka på vid implementeringsfasen.

I film nr 3 berättar Daniel Elander om de frågor som kan uppstå under incitamentprogrammets löptid.

I film nr 4 guidar Klarabärta dig genom incitamentsprogramens avslut och de frågor som kan uppstå i  samband med att värde/ersättning från programmet ska distribueras/delas ut till deltagarna.

I vår femte och sista film knyter Fredrik Ekstedt tillsammans med incitamentsgruppen ihop säcken och blickar tillbaka på alla de olika delarna vid upprättandet av ett incitamentsprogram, från design till avslut.

Nedan är att axplock av de tjänster som Skeppsbron Skatts incitamentsgrupp kan erbjuda:  

  • Framtagande av underlag för design och beslut
  • Bistå vid implementeringen av program, t.ex. options- /värdepappersprogram
  • Värdering av bolaget och valt instrument
  • Skatte- och redovisningsmässig analys
  • Upprättande av information till berörda funktioner inom bolaget och anställda
  • Analys av befintligt program
  • Internationella utredningar
  • Uppföljning av incitamentsprogram
  • Projektledning
  • Interimstjänster

Tillsammans med vårt internationella nätverk Taxand, erbjuder vi rådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade.

Björn Johansson
Senior Partner, Incitamentsprogram
Alina Lundberg
Föräldraledig, Incitamentsprogram