Skeppsbron Skatts momsgrupp för varuhandlande företag

Skeppsbron Skatt driver en särskild grupp för företag vars verksamhet till stor del är inriktad på svensk eller internationell varuhandel. Avsikten med denna grupp är att vi till medlemmarna ska förmedla specialanpassad information om moms som särskild berör varuhandelsområdet.

Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till:

  • två seminarier per år vilka hålls i Stockholm och i Malmö
  • minst två nyhetsbrev per år som distribueras via e-post

Seminarierna består av två delar, dels en nyhetsdel där vi presenterar nyheter som berör varuhandlande företag såsom nytillkommen lagstiftning, ställningstaganden från Skatteverket, rättsfall från svenska domstolar och EU-domstolen m.m., dels en workshop-del där vi fördjupar oss i ett eller ett par ämnen som särskilt berör varuhandlande bolag.

Den sistnämnda delen behöver inte avse frågor som är högaktuella, utan den kan behandla allehanda generella momsfrågor som vi erfarenhetsmässigt upplever är svårhanterbara för varuhandlande företag. Ett av syftena med seminarierna är också att medlemmarna ska dela med sig av sina erfarenheter på aktuellt område och att vi gemensamt ska diskutera de olika svårigheter som kan uppkomma i det dagliga arbetet.

I nyhetsbreven berör vi i skriftlig form det som har hänt på momsområdet under det senaste halvåret, dvs. dessa motsvarar innehållsmässigt ungefär vad som tas upp på nyhetsavsnittet på seminarierna.

Medlemskap i vår momsgrupp kostar 5 000 kr per år (exkl. moms) och företag. Denna avgift ger rätt för två personer per företag (koncern) att delta på våra möten samt att fritt sprida våra nyhetsbrev inom koncernen.

Har några frågor vänligen kontakta Fredrik Mattsson (Stockholm), 073-640 91 71 eller Lina Engman (Malmö), 073-640 91 87. Anmälan görs i formuläret nedan.

 

Anmälan till momsgruppen för varuhandlande företag