Sverige undertecknar multilateral konvention om skatteavtal

Den 7 juni 2017 undertecknade Sverige, tillsammans med över 70 andra länder, den multilaterala konventionen MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting ). Syftet med MLI är att implementera skatteavtalsrelaterade åtgärder utarbetade genom det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS-projektet är ett internationellt projekt som OECD arbetar med för att motverka erosion av skattebasen och skatteflykt.

Vissa av åtgärderna enligt BEPS-projektet kräver ändring av ländernas bilaterala skatteavtal. På grund av den stora mängden skatteavtal tillsatte OECD en arbetsgrupp som har utvecklat ett multilateralt instrument som möjliggör snabba ändringar i ländernas respektive skatteavtal. MLI omfattar ändringar på flera olika punkter i syfte att stoppa utnyttjandet av de olikheter som förekommer i ländernas respektive nationella lagstiftning för att uppnå skattefördelar.

64 svenska bilaterala skatteavtal omfattas av konventionen. Sverige har dock reserverat sig mot flera av ändringarna, exempelvis rörande definitionen av fasta driftställen samt förslagen rörande olika typer av hybridinstrument. Detta innebär att endast ett fåtal av ändringarna som presenteras i MLI kommer att påverka Sveriges existerande skatteavtal. Sverige är dock ett av 25 länder som genom MLI har valt att införa ett bindande skiljedomsförfarande om de två avtalsslutande ländernas behöriga myndigheter inte kan lösa fördelningen av beskattningsrätten inom tre år. För att ändringarna som Sverige accepterat ska bli gällande i svensk rätt behöver ändringarna lämnas till riksdagen för slutligt godkännande.