Stopplagstiftning gällande s.k. kattrumpor

Regeringen lämnade igår kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna föreslås dock vara tillämpliga från och med den 28 oktober 2016, dvs. det rör sig om en s.k. stopplagstiftning.

http://www.regeringen.se/contentassets/921f105643b648689993ef8d66b3929c/meddelande-om-kommande-forslag-om-andringar-i-bestammelserna-om-beskattning-av-fastigheter-som-overlats-till-juridiska-personer-skr.-20161738

En promemoria som utarbetats inom Regeringskansliet kommer att sändas ut på remiss inom kort. Regeringen avser att under våren 2017 återkomma till riksdagen med det nu aviserade förslaget.

Bestämmelserna tar sikte på gåva av fastigheter från fysiska personer till juridiska personer med en ersättning understigande taxeringsvärdet vilket enligt nu gällande regler kan ske utan inkomstbeskattning för fastighetsägaren. Det förslag som regeringen avser att återkomma med innebär att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet. Effekten av förslaget är att ersättningen vid sådana överlåtelser ska tas upp till beskattning.

Det kan noteras att förslaget inte helt synes stoppa möjligheten att utan omedelbar beskattning överlåta fastigheter från fysiska personer till juridiska personer. Däremot blir ersättning som överstiger skattemässigt värde beskattat.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.

Skeppsbron Skatt Fastighetsgruppen