Skogsmaskin var inte fast etableringsställe

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked från den 19 januari 2017, dnr 7-17/I, funnit att en skogsmaskin, som ett bolag med säte i land utanför EU tagit till Sverige för bearbetning av trävirke, inte utgjorde ett fast etableringsställe i momshänseende. Frågan har ställts för att utröna om bolaget var skattskyldigt i Sverige för tillhandahållandet av tjänsten och om momsregistrering därmed var nödvändig.

Bolaget ifråga uppgav att skogsmaskinen beräknades vara i Sverige under ca ett års tid för att bearbeta trävirke för momsregistrerade bolag i Sverige. Bolaget skulle använda sig av inhyrda operatörer för att köra, serva, och reparera maskinen samt för att utföra visst arbete med att organisera uppdragen. Operatörerna skulle bo i arbetsvagnar vid arbetsplatsen under uppdragens fullgörande.

SRN framhöll att det i det huvudsakliga momentet av tjänsten, utöver själva bearbetningen, ingick ett dagligt beslutsfattande av administrativ karaktär. SRN anmärkte vidare att bolagets VD var den som utförde avtalsförhandlingar, fakturering och administration och att det utöver maskinen och operatörerna saknades resurser, t.ex. i form av lokaler, i Sverige.

Sammantaget fann SRN att bolaget saknade en lämplig struktur för administration i Sverige som, enligt SRN, fick anses ingå i ett självständigt tillhandahållande i Sverige av tjänsterna i fråga. Därmed förelåg inget fast etableringsställe för bolaget i Sverige.

Våra kommentarer
Kännetecknande för ett fast etableringsställe, enligt fast rättspraxis från EU-domstolen, är en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna ta emot och använda tjänster för sitt eget behov.

Förhandsbeskedet är intressant eftersom SRN framhåller att det är centralt för bedömningen att identifiera de huvudsakliga momenten i tjänsten ifråga och sedan bedöma om lämplig struktur för att självständigt tillhandahålla tjänsten finns i Sverige. Då administration enligt SRN var ett sådant nödvändigt moment för att självständigt tillhandahålla bolagets virkesbearbetning kan ett fast etableringsställe inte föreligga utan sådana resurser i Sverige.

Vår uppfattning är att Skatteverket inte sällan baserar sina bedömningar av fasta etableringsställen utifrån om bolaget har stadigvarande tekniska och personella resurser i Sverige utan att ta egentlig hänsyn till vilka specifika resurser som är nödvändiga för att självständigt tillhandahålla tjänsterna ifråga. Enligt detta förhandsbesked kan alltså dessa bedömningar i vissa fall behöva nyanseras något.

Noteras bör också att Skatteverket i det aktuella förhandsbeskedet ansåg att bolaget hade nödvändiga personella resurser i Sverige på grundval av de inhyrda operatörerna. Detta bekräftar att Skatteverket anser att det inte behöver vara fråga om bolagets egen personal i Sverige för att kriteriet ska vara uppfyllt.