Skatteverket kommenterar beräkning av skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen prövade under hösten frågan om på vilket underlag ett skattetillägg skulle beräknas för två bolag som lämnat in ofullständiga momsdeklarationer. Deklarationerna var ofullständiga i så mening att innehöll bristfälliga uppgifter om såväl ingående som utgående moms.

Efter förfrågan från Skatteverket inkom bolagen med nya deklarationer vilka innehöll fullständiga uppgifter om in- och utgående moms. Skatteverket godtog i princip de nya uppgifterna. Då korrekta deklarationer inkom först efter Skatteverkets förfrågan påförde Skatteverket skattetillägg på ett underlag som motsvarade höjningen av den utgående momsen.

Bolagen överklagade och menade att underlaget för skattetillägg skulle begränsas till ett belopp som motsvarade den faktiska skattehöjningen, d.v.s. den utgående momsen minskad med den ingående momsen. Högsta förvaltningsdomstolen gav bolagen rätt.

Skatteverket har nu givit uttryck för sin tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom i en rättsfallskommentar vilken publicerats på Skatteverkets hemsida. Enligt Skatteverkets mening ska tillämpningen av rättsfallet begränsas till i situationer då det är uppenbart att den deklaration som lämnats inte kan anses vara en verklig redovisning av momsen, t ex  om deklarationen endast innehåller information i form av nollor eller om det vid jämförelse med den rättade deklarationen framstår som uppenbart att beloppen i den ursprungliga deklarationen endast varit preliminära och inte varit avsedda att ge en korrekt bild av momsen. Dessutom krävs enligt Skatteverket att en rättelsedeklaration lämnas vilken Skatteverket i princip godtar utan ändring.

I de fall som domen enligt Skatteverket inte blir tillämpligt riskerar ett eventuellt skattetillägg att fastställas utifrån ett underlag som endast motsvarar höjningen av den utgående momsen, d.v.s. utan hänsyn till den ingående momsen.

Vår kommentar:
Enligt vår bedömning leder Skatteverkets tolkning av domen med största sannolikhet i det stora flertalet fall till en höjning av underlaget för skattetillägget som enligt vår mening inte avsetts av Högsta förvaltningsdomstolen. Det gäller sålunda att vara uppmärksam på hur Skatteverket beräknar skattetillägg, framförallt framåt i tiden men det kan inte uteslutas att verket även gör denna bedömning bakåt i tiden. Om du befinner dig i en situation som påminner om den här beskrivna är det vår rekommendation att du kontaktar din konsult hos Skeppsbron Skatt för mer information.