Riksdagen antar nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Riksdagen har antagit regeringens förslag gällande nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning. Detta innebär att OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering införs i svensk rätt. Även genomförandet av EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning avseende land-för-land-rapportering införs i svensk rätt.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2017.

Vår kommentar
Riksdagens beslut innebär att regeringens proposition om nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning antas. Beslutet är därmed också i linje med Skatteverkets promemoria som kom i våras, med undantag för datum för ikraftträdande. De nya dokumentationskraven (master file/local file) kommer att gälla för beskattningsår som påbörjas efter den 31 mars 2017. Multinationella koncerner som påbörjar sitt beskattningsår innan den 31 mars 2017 behöver därför upprätta masterfile/localfile först för räkenskapsåret 2018. Noterbart är däremot att flertalet andra länder redan implementerat reglerna och krav på master file/local file kan därför finnas inom vissa delar av en koncern även innan ikraftträdandet i Sverige.

Land-för-land-rapporteringen ska lämnas in första gången för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Skatteverket ska senast den 30 april 2017 underrättas om vilken enhet i koncernen som är den rapporteringsskyldiga enheten.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.