Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag för att genomföra OECD:s multilaterala avtal om land-för-land-rapportering på skatteområdet samt EU-direktivet med samma syfte. Land-för-land-rapportering innebär bl.a. att multinationella koncerner ska redovisa uppgifter för varje stat som de finns i enligt en struktur framtagen av OECD i det s.k. BEPS-arbetet. Syftet är att ge skattemyndigheterna bättre underlag för att bedöma när vidare utredning gällande en koncerns internprissättning kan behövas. Remissen innehåller även förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning (s.k. masterfile/localfile konceptet).

I den andra lagrådsremissen föreslås ändringar i lagstiftningen för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Vår kommentar
Förslaget är i linje med Skatteverkets promemoria som kom i våras. Enligt promemorian skulle förändringarna träda i kraft 1 januari 2017, förändringarna kommer nu istället träda i kraft 1 april 2017 enligt förslaget. Det innebär att masterfile/localfile konceptet kommer att gälla först för beskattningsår som påbörjas efter den 31 mars 2017 istället för efter 31 december 2016 som angavs i Skatteverkets promemoria. Det innebär i praktiken att för de multinationella koncerner som påbörjar beskattningsår innan 31 mars 2017 inte behöver upprätta masterfile/localfile förrän 2018. Land-för-land-rapporteringen kommer fortfarande gälla för räkenskapsår som påbörjats efter 31 december 2015 och Skatteverket ska senast 30 april 2017 underrättas om vilken enhet i koncernen som är den rapporteringsskyldiga enheten.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.