Prövningstillstånd angående avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt och byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beviljat prövningstillstånd i fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av byggnad och tomträtt.

Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark och medgav därmed inte avdrag för den del av anskaffningsutgiften som de ansåg var att jämställa med mark.

Frågan i målet var om förvärv av tomträtt och byggnad kan likställas med förvärv av mark och byggnad, vilket påverkar anskaffningsvärdet för byggnaden och därmed byggnadens avskrivningsunderlag.

Kammarrätten uttalade att det saknas stöd i lagstiftning och förarbeten om hur anskaffningsvärdet ska fördelas vid köp av tomträtt med byggnad. Vägledning kan hämtas från ett äldre avgörande från HFD i vilket det framgår att hela köpeskillingen utgör byggnad och därmed underlag för beräkning av värdeminskningsavdrag. Mot denna bakgrund ansåg kammarrätten att hela anskaffningsutgiften för förvärv av tomträtter med byggnader skulle hänföras till byggnad.

Skatteverket har uttalat att de anser att det äldre avgörandet från HFD saknar relevans efter införandet av inkomstskattelagen och har därför överklagat kammarrättens dom till HFD. Mot bakgrund av att det finns äldre praxis från HFD är det intressant att HFD beviljat prövningstillstånd. En dom i linje med Skatteverkets tolkning av gällande rätt skulle ändra ett etablerat rättsläge.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.