Nya förslag på skattereformer i USA och Frankrike

Den 27 september publicerades förslag på skattereformer i såväl USA som Frankrike, där nya presidenter vill sätta sin stämpel på skattesystemet. Detaljnivån i förslagen varierar, men nedan redogör Skeppsbron Skatt för de viktigaste delarna i reformerna ur ett bolagsskatteperspektiv.

USA
President Trump och det republikanska partiet har sedan länge förespråkat omfattande förändringar av den amerikanska skattelagstiftningen. Närmare information om vilka förändringar som föreslås har saknats och det senaste ”ramverket” över förändringarna är bara nio sidor långt (Unified framework for fixing our broken tax code). Trots det kan vissa slutsatser dras. De aspekter av störst betydelse för företagssektorn är framförallt:

  • En sänkning av bolagsskattesatsen från 35 procent till 20 procent
  • Skattefrihet för utdelningar från utlandet
  • Engångsbeskattning av ackumulerade vinster i utlandet som inte hämtats hem
  • Någon form av avdragsbegränsning för ränteutgifter (30 procent av EBITDA har nämnts tidigare)

Det nya ramverket innehåller inte det kontroversiella tidigare förslaget om s.k. border tax, som skulle innebära en merbeskattning av importer från utlandet och ge skattelättnader för exporter och inhemsk produktion. Det nya ramverket är således ett betydligt mindre ingripande reformförslag. En border tax skulle dock enligt prognos medfört väsentliga skatteintäkter, vilket gör att det nya förslaget är förenat med stora finansieringsproblem. Presidenten och republikanerna har inte själva beräknat kostnaderna för reformen, men den oberoende organisationen Tax Policy Center har uppskattat kostnaden till 3,1 biljoner dollar årligen.

Nästa steg i reformprocessen är att kongressen behandlar ramverket och förhandlar fram skarpa förslag. Eftersom det nuvarande förslaget från Trump och republikanerna saknar detaljer har kongressen ett stort och tidskrävande arbete framför sig. På grund av förväntade svårigheter med att finansiera förslaget bedömer många att det kommer att bli politiskt svårt att åstadkomma ett förslag som liknar det nuvarande ramverket. Ett skarpt förslag kommer sannolikt att dröja och eventuellt endast innehålla några enskilda aspekter av det nuvarande förslaget, t.ex. mindre dramatiska sänkningar av skattesatser och någon form av engångsbeskattning av utländska vinster.

På grund av de förväntade politiska fördröjningarna är Skeppsbron Skatts rekommendation att inte invänta en amerikansk skattereform i planeringsarbetet inför det kommande året. Det går i nuläget inte att säga tillräckligt mycket om vad som kan väntas komma eller när ett skarpt förslag kan presenteras för att anpassning ska kunna ske redan nu.

Frankrike
Skatteförslagen i president Macrons första budget har i första hand som syfte att stärka Frankrikes konkurrenskraft i den europeiska skattemiljön. Macron vill även stärka Frankrikes möjligheter att attrahera utomeuropeiska investerare och entreprenörer efter Brexit. De viktigaste förslagen för är framförallt:

  • En stegvis sänkning av bolagsskattesatsen från nuvarande 33,3 procent till 25 procent år 2022
  • Den kontroversiella källskatten på utdelningar som EU-domstolen funnit oförenlig med EU-fördragen tas bort
  • Sänkning av arbetsgivaravgifter, särskilt inom den finansiella sektorn
  • Reformering av förmögenhetsskatten – ska endast gälla fastighetsinnehav

Förslagen i budgeten ska nu behandlas av den franska senaten, varpå vissa detaljer kan väntas ändras. De huvudsakliga förslagen kommer sannolikt att behålla sin nuvarande utformning.

Macrons skattereformer kan väntas göra Frankrike mer konkurrenskraftigt ur ett skatteperspektiv. Det franska skattetrycket kommer trots det även framgent vara ett av de högre i Europa.