Ny dom från HFD ger möjlighet att begära avdrag för moms på kostnader vid bolagsförsäljningar

Högsta förvaltningsdomstolen har den 16 maj 2017, mål nr 5311—5312-15, meddelat ett prejudicerande avgörande avseende rätten till avdrag för moms på kostnader som uppkommit i samband med bolagsförsäljningar, såsom t.ex. ombudsarvoden och due diligencekostnader.

Domen i korthet

Enligt tidigare svensk praxis som byggde på EU-domstolens dom i mål C-29/08, SKF, har avdragsrätt saknats för kostnader som uppkommit i samband med bolagsförsäljningar. Argumentet har då varit att kostnaderna har ansetts ha haft ett omedelbart samband med en undantagen aktieförsäljning, varför avdragsrätt har saknats.

Högsta förvaltningsrätten har nu med hänvisning till att EU-domstolen ”har utvecklat sin praxis i riktning mot ett mer ändamålsriktad och närmast funktionellt synsätt” konstaterat att man vid prövning av avdragsrätten snarare ska bedöma om kostnaden har tagits för den kvarvarande momspliktiga verksamheten. I aktuellt mål konstaterades att avyttringen av dotterbolagen syftade till att effektivisera samt frigöra kapital för den kvarvarande verksamheten, varför kostnaderna fick anses ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Bolaget ifråga beviljades följaktligen fullt momsavdrag för samtliga ombudskostnader och andra kostnader som uppkommit i samband med aktieförsäljningarna.

Vad innebär domen för er?

Alltsedan HFD år 2010 meddelade sin dom i SKF-målet har avdragsrätt bedömts saknas för kostnader som uppkommit i samband med dotterbolagsförsäljningar. Detta innebär att om ni har haft t.ex. advokatkostnader eller due diligence-kostnader i samband med försäljningar av bolag har ni sannolikt antingen inte yrkat avdrag för momsen på dessa kostnader eller vägrats avdrag av Skatteverket. Den nya domen innebär en ändrad praxis och innebär att det kan finnas möjlighet att begära omprövning för de perioder då kostnader uppkommit, dvs. även bakåt i tiden fr.o.m. år 2011 och framåt. En förutsättning för detta är dock att kostnaden kan bedömas vara till förmån för en kvarvarande momspliktig verksamhet. Domen innebär vidare att även om ni har förlorat processer i domstol, så kan det med stöd av en specialbestämmelse finnas en möjlighet att Skatteverket omprövar ärendet då fråga är om ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du frågor eller vill ha hjälp kontakta gärna Mats Holmlund eller Fredrik Mattsson (som var ombud i målet)!

 

Mats Holmlund
Partner, Stockholm
073-640 91 59
mats.holmlund@skeppsbronskatt.se

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Mattsson
Partner, Stockholm
073-640 91 71
fredrik.mattson@skeppsbronskatt.se