Krav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll

I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med ombyggnad.

Kammarrätten konstaterar att rätt till omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll kan medges vid en omfattande ombyggnad, men kan inte avse åtgärder på ombyggda delar. För rätt till omedelbart avdrag anser Kammarrätten att åtgärder och utgifter hänförliga till reparation och underhåll respektive ombyggnad ska fördelas samt att underhållsbehov ska visas.

Bolaget hade med stöd av extern sakkunnig fördelat utgifter hänförlig till reparations- och underhållsåtgärderna och angivit att byggnaden var kraftigt eftersatt och i behov av omfattande reparation och underhåll. Kammarrätten anser att bolagets bevisning var för allmänt hållen, att det inte gick att särskilja bolagets utgifter för reparation och underhåll från övriga utgifter i samband med ombyggnaden och inte heller att underhållsbehovet motiverats. Kammarrätten nekade därmed omedelbart avdrag.

Vår kommentar
Det är den skattskyldige som har bevisbördan för rätt till yrkade avdrag i form av omedelbara avdrag och värdeminskningsavdrag.

Vår uppfattning är att domen visar betydelsen av att samtliga utgifter i en investering särskiljs, att varje enskild åtgärd klassificeras och att varje yrkat avdrag motiveras för att uppnå framgång för yrkade avdrag.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.