Kemikalieskatt på viss elektronik

Den 1 april 2017 trädde lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft. I fråga om skattskyldighet är dock lagen tillämplig från den 1 juli 2017.

Kemikalieskatten, som syftar till att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö, träffar alla som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller från annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor i Sverige. För godkända lagerhållare kan dock beskattningstidpunkten uppskjutas.

De varor som omfattas av skatteplikt definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer. Skattepliktiga varor är bl.a. spisar, kylskåp, datorer, mobiltelefoner och spelkonsoler.

För vitvaror ska skatten betalas med 8 kr på kilo av varans nettovikt. För övriga skattepliktiga varor ska skatten betalas med 120 kr per kilo. Som mest uppgår skatten till 320 kr per vara. Den skattskyldige får sedan göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten givet att vissa listade grupper av ämnen inte förekommer i varan.

Försäljning från utländska försäljare direkt till en konsument i Sverige beskattas inte alls om varan levereras från ett område utanför Sverige territorium.

Vår kommentar
Med hänsyn till att kemikalieskatten kan innebära betydande fördyrningar av skattepliktiga varor finns anledning för bolag som köper och säljer dessa varor att gå igenom sina varuflöden noggrant.

De bolag som träffas av skatten bör överväga att ansöka om att bli godkända lagerhållare vilket bl.a. innebär att beskattningstidpunkten kan skjutas upp och att lagerhållaren, utan beskattningskonsekvens, kan sälja obeskattade varor till andra godkända lagerhållare samt till köpare utanför Sverige. Skattskyldiga som inte är godkända lagerhållare måste redovisa varje beskattningsgrundande händelse inom fem dagar på blankett till Skatteverket. För lagerhållare gäller istället månadsvis redovisning.

Skatteverket tar emot ansökningar om att bli godkänd lagerhållare från den 1 april 2017. Då Skatteverket väntas komma att handlägga ett omfattande antal ansökningar om lagerhållarstatus från den 1 april bör berörda bolag inte dröja i onödan med att ansöka.

Om ni känner att skatten kan komma att påverka er verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta Pär Sundberg  tel: 08-522 441 58 mail: par.sundberg@skeppsbronskatt.se eller Maria Kronvall tel: 08-522 441 41 mail: maria.kronvall@skeppsbronskatt.se för ytterligare information.