Justerade regler för beräkning av tullvärde samt viktig information om övergångsbestämmelserna

Den 1 maj 2016 träder en helt ny tullagstiftning i kraft inom EU. Den nya lagstiftningen är till stora delar avsedd att utgöra en anpassning till det digitala samhället, varvid det blir en övergång till elektroniskt uppgiftslämnande. Den nya s.k. unionstullkodexen innehåller emellertid även några materiella förändringar, varvid slopandet av ”first sale rule” sannolikt är…
Logga in och läs mer