Internprissättningsjusteringars påverkan på moms

För multinationella koncerner blir justeringar av priser på koncerninterna transaktioner (internprissättningsjusteringar) mer och mer vanliga. Om det pris som faktiskt betalats för en koncerninternt överlåten vara eller tjänst avviker från vad som skulle betalats för samma vara eller tjänst mellan två från varandra oberoende bolag gör skattemyndigheter ofta justeringar av det skattemässiga resultatet i efterhand.

I samband med sådana justeringar uppstår frågeställningar kring hur detta ska hanteras från ett momsmässigt perspektiv. Europeiska kommissionen har belyst samspelet mellan internprissättning och moms i en rapport utgiven den 27 februari 2017 (taxud.c.1(2016)1280928 – EN). Kommissionen fastslår att internprissättningsjusteringar kan få momsmässiga konsekvenser, t.ex. om en sådan justering kan ses som en högre eller lägre ersättning för en redan genomförd leverans av momspliktiga varor eller tjänster. För att en internprissättningsjustering ska få momsmässiga följder krävs inte bara att det ska ha skett en leverans mot ersättning utan också att ersättningen är att se som direkt hänförlig till leveransen. Utöver detta ska en rad andra aspekter vägas in för att undersöka om omständigheterna i det enskilda fallet leder till att internprissättningsjusteringen ifråga ska få momsmässiga konsekvenser.

Med anledning av ovanstående kommer Skeppsbron Skatt efter sommaren 2017 att bjuda in till ett frukostseminarium där denna problematik ska behandlas.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.