Hur kan skattereglerna utnyttjas för att förbättra fastighetsbolagens kassaflöde?

I dessa tider har uttrycket “cash is king” mer aktualitet än någonsin. Här har vi sammanställt några av våra tips för att optimera ett fastighetsbolags kassaflöde.

 

 

Reducera skatt utan att begränsa ränteavdrag

En korrekt skattemässig klassificering av investeringar i fastigheter vid förvärv, om-, till- och nybyggnad ger förutsättningar för en optimerad kostnadsföring, varigenom värdeminsknings- och direktavdrag kan anpassas utifrån bolagets och koncernens nuvarande och prognostiserade skatteposition.

 

Vid en accelererad kostnadsföring som reducerar aktuell skatt att betala uppnås även en positiv nuvärdeseffekt. Möjligheterna att använda direktavdrag utan att påverka ränteavdrag måste dock utvärderas.  

 

Tidigare felaktiga klassificeringar kan genom omklassificering omprövas och leda till en större omedelbar kostnadsföring utan att negativt påverka möjligheten till ränteavdrag. Sådan retroaktiv omklassificering kan medföra återbetalning (=kassaflöde!) av tidigare inbetalda skatter.  

 

Låter detta intressant, ta kontakt med någon av oss på Skeppsbron Skatt.

 

 

Optimera ränteavdrag och koncernutjämning

Ränteavdragsbegränsningsreglerna är komplexa, och att åstadkomma en korrekt skatteberäkning med optimal koncernutjämning kan vara utmanande, inte minst när bolag har skattemässiga underskott som är helt eller delvis spärrade mot koncernbidrag eller p g a fusion.

 

Vårt skatteberäkningsverktyg hjälper er att undvika onödiga skattekostnader och förlorade ränteavdrag.

 

Verktyget är användarvänligt, anpassningsbart och hjälper till att förenkla ränteavdragsberäkningar och koncernutjämning på ett optimalt sätt i samband med bokslut och vid simuleringar av framtida skatteeffekter. Resultatet är en tydlig överblick och full kontroll över koncernens skattesituation.

 

Vi presenterar gärna vårt verktyg, och skräddarsyr hanteringen av skatteberäkningen utifrån era behov.

 

 

Återvinn felaktig stämpelskatt

Har stämpelskatt vid överlåtelse av fastighet beräknats på marknadsvärdet enligt ett värdeintyg kan stämpelskatten eventuellt reduceras om värdet på fastigheten i stället beräknas på de grunder som gäller vid fastighetstaxeringen.

 

Taxeringsvärdet uppgår generellt till 75 % av fastighetens marknadsvärde vilket innebär att en ansökan om ändring av stämpelskatten, så att den baseras på motsvarande ett taxeringsvärde i stället för ett marknadsvärde, normalt medför att stämpelskattebesparingen kan bli betydande.

 

Omprövningstiden av ett beslut om stämpelskatt uppgår till tre år, vilket innebär att beslut från 2020 fortfarande kan omprövas.

 

Vi tar gärna en diskussion kring era förutsättningar och möjligheter att återvinna stämpelskatt.

 

Uppnå befrielse från fastighetsskatt/avgift från rätt tidpunkt

Ägare till fastigheter med bostadsbyggnader under uppförande betalar 0,4 procent av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. Nyproducerade bostäder är befriade från fastighetsskatt/avgift i 15 år från och med den 1 januari året efter färdigställandet. Tidpunkten för när bostäder är färdigställda har därmed betydelse för fastighetsskattekostnaden.

 

En byggnad ska taxeras som färdigställd när byggnaden till övervägande del (mer än 50 procent) är färdig att tas i bruk. Bedömningen sker utifrån ett flertal faktorer och kan få en stor betydelse för projekt som avslutas runt ett årsskifte.

 

Har ni projekt där ni är osäkra på när fastigheten kan taxeras som färdigställd hjälper vi gärna er att göra den bedömningen. Även retroaktiv återvinning av fastighetsskatt kan bli aktuell.

 

Business Arena

Möt oss gärna på Business Arena Stockholm den 20-21 september.