HD-dom om tryckerimoms

Högsta domstolen har den 22 december 2015 fattat beslut med innebörden att tryckerierna enligt läran om condictio indebiti är skyldiga att till sina kunder betala tillbaka moms motsvarande vad de själva har fått tillbaka från Skatteverket till följd av EU-domen gällande Graphic Procédé.

Om ni har mottagit krav från Skatteverket avseende s.k. tryckerimoms och kanske även har drivit och förlorat ärenden hos förvaltningsdomstol innebär beslutet att ni har rätt att få ersättning för motsvarande belopp från tryckeriet. För det fall tryckeriet därmed tvingas ställa in sina betalningar finns anledning till att överväga att söka resning hos Högsta förvaltningsdomstolen med motiveringen att en ny omständighet har inträffat som innebär att det är orimligt svårt att få tillbaka pengarna från tryckeriet.

Har ni frågor med anledning av ovanstående är ni välkomna att kontakta Fredrik Mattsson, 073-640 91 71.