Förslaget till nya 3:12-regler – kraftiga skattehöjningar för ägare till fåmansföretag

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har nu lämnat sitt förslag till ändringar i regelverket. Förslagen innefattar bland annat

 • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom det s k gränsbeloppet.
 • Sänkt gränsbelopp enligt den s k förenklingsregeln (schablonregeln): från nuvarande ca 160 000 kr till ca 101 000 kr.
 • Krav på högre löneuttag för andelsägare/närstående för att få utnyttja lönebaserat utrymme. Det maximala löneuttagskravet höjs från dagens ca 570 000 kr till ca 890 000 kr.
 • Ändrad beräkningsmodell av lönebaserat utrymme innefattande tre olika nivåer där löneunderlaget individualiseras och fördelas mellan aktieägarna innan beräkningen av lönebaserat utrymme.
 • Borttagande av kapitalandelskravet om 4 % för att få beräkna lönebaserat utrymme.
 • Sänkt skatt från 30 % till 25 % på den del av utdelningar och kapitalvinster som överstiger det s k takbeloppet (vilket enligt förslaget ska uppgå till ca 5,9 MSEK enligt 2016 års värde).
 • En särskild regel införs för att möjliggöra generationsskiften till närstående.
 • Utredningen föreslår att det nya regelverket ska träda i kraft per den 1 januari 2018

Kommentar

Enligt utredningens egna beräkningar ska förslaget vid genomförande medföra en årlig ökning av kommunala och statliga skatter om ca 4,8 miljarder kronor. Om förslagen genomförs föreslås alltså en betydande skatteskärpning för landets småföretagare. Ett sådant resultat är förvisso i linje med de direktiv som utredningen fått av Regeringen, men de flesta bedömare hade sannolikt förväntat en något mindre dramatisk höjning.

Eftersom utredningen har ansträngt sig för att förstärka kopplingen mellan ”belöning” i form av högre kapitalbeskattad utdelning ju fler anställda ett företag kan sysselsätta per aktieägare, kommer skattehöjningarna inte fördelas jämnt mellan landets småföretagare. I relativa termer kommer de aktieägare som har begränsade, eller inga löneunderlag, att drabbas klart hårdast. Detta blir en konsekvens dels av sänkningen av schablonbeloppet dels av den nya individualiserade beräkningen av lönebaserat utrymme.

Positiva inslag i utredningens förslag är bl a de särskilda bestämmelserna för generationsskiften, samt att man inte föreslår att röra sparade gränsbelopp från tidigare år (dock kommer framtida konsumtion av sparade gränsbelopp att omfattas av den högre skattesatsen).

Skeppsbron Skatt kommer att detaljanalysera utredningens förslag och dess effekter vid

 • Frukostseminarium den 10 november i Malmö länk
 • Skeppsbrodagen i Stockholm 14 november länk, samt
 • Skeppsbrodagen i Malmö 17 november länk