Förslag på nya dokumentationsregler i linje med BEPS presenterat av Skatteverket

Skatteverket lämnade i slutet av april in ett lagstiftningsförslag för implementering av internprissättningsdokumentation i enlighet med Action 13 i BEPS projektet samt regler för automatiskt utbyte av land-för-land rapporter. De nya dokumentationsreglerna innehåller tre olika delar; land-för-land rapporten, masterfile och localfile. Finansdepartementet kommer troligtvis redan under hösten att ta fram en proposition baserat på förslaget. Nedan följer en övergripande genomgång av förslaget.

Land-för-land rapporten
Två typer av bolag ska enligt förslaget vara skyldiga att lämna in land-för-land-rapporter till Skatteverket. Den ena typen är svenska moderbolag i multinationella koncerner om de sammanlagda intäkterna i koncernen överstiger sju miljarder kronor. Den andra typen är svenska bolag i utländska koncerner, om koncernens sammanlagda intäkter på motsvarande sätt överstiger sju miljarder kronor samt om koncernens moderbolag inte är skyldigt att lämna rapporten i sitt hemland eller om skattemyndigheten i det landet inte utbyter rapporten med Sverige.

Rapporten ska lämnas till Skatteverket inom ett år från utgången av räkenskapsåret. De bolag som ska lämna rapporten ska underrätta Skatteverket om detta före utgången av det räkenskapsår som rapporten ska avse. Skatteverket ska ha möjlighet att förelägga bolag att uppfylla sin rapporteringsskyldighet. Sådant föreläggande får förenas med vite. Rapporten ska utbytas mellan länderna genom automatiskt informationsutbyte inom 15 månader från utgången av räkenskapsåret.

När det kommer till vad rapporten ska innehålla är förslaget utformat i enlighet med Action 13 i BEPS-projektet. Den första land-för-land-rapporten ska lämnas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

Masterfile och localfile
Förslaget innebär i korthet att konceptet med masterfile (koncerngemensam del) och localfile (företagsspecifik del) kommer att implementeras i enlighet med Action 13 i BEPS projektet. Förslaget innebär att även svenska handelsbolag och fasta driftställen inkluderas (tidigare undantagna). Undantag från dokumentationsskyldigheten föreslås däremot för:

  • Koncerner med mindre än 250 anställda och omsättning under 450 mkr eller konsoliderad balansräkning under 400 mkr.
  • Transaktioner som ett svenskt företag har med ett utländskt företag i intressegemenskap där det sammanlagda värdet på transaktionerna understiger fem mkr anses vara oväsentliga och undantas från dokumentationsskyldigheten (förenklad dokumentation som finns i dagsläget kommer att tas bort). Undantaget gäller dock inte transaktioner som avser överlåtelse eller upplåtelse av immateriella tillgångar.

Dokumentationen ska precis som idag vara upprättad vid deklarationstidpunkten och överlämnas vid begäran från Skatteverket. Ingen precision av hur lång tid bolaget har på sig att lämna in dokumentationen har angetts men tidigare har bolag haft ca 30 dagar på sig. De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Vår kommentar
Att land-för-land rapporten kommer att gälla redan från 2016 kan anses lite oväntat eftersom lagstiftningsförslaget inte har presenterats förrän nu. De koncerner som omfattas av rapportskyldigheten träffas däremot troligen ändå av motsvarande regler i länder som redan lagstiftat om rapporten varför effekten inte behöver blir så dramatisk. Största förändringen mot nuvarande dokumentationsskyldighet är att vissa koncerner kommer att helt undantas. Koncerner som omfattas av land-för-land rapportskyldigheten och/eller masterfile och localfile konceptet borde se över sin interprissättningsdokumentation.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.