Förhandsbesked angående incitamentsbeskattning med beaktande av EU-rätten

I ett förhandsbesked den 23 februari kom Skatterättsnämnden fram till att EU-rätten förhindrar svensk beskattning av inkomster hänförliga till incitamentsprogram för anställda som varit bosatta utomlands under intjänandetiden. Omständigheterna i förhandsbeskedet var i korthet följande. En anställd hade under en fyraårsperiod deltagit i ett incitamentsprogram genom arbete i utlandet. Den anställde var vid tidpunkten för…
Logga in och läs mer