Fordran ansågs ligga utanför internbankverksamhet – nekat avdrag för förlust

I en nyligen avkunnad dom från Kammarrätten (Mål nr. 8053-16) har ett bolag nekats avdrag för förlust på en fordran på ett annat koncernföretag. Domstolen ansåg att avdragsförbudet för kapitalförluster inom intressegemenskap i 25a kap. 19 § Inkomstskattelagen var tillämpligt.

Avgörande för utgången i målet var huruvida fordran var att anse som en lagertillgång i Bolagets internbanksverksamhet eller en kapitaltillgång i bolagets övriga verksamhet och därmed om förlusten på den senare grunden  skulle omfattas av avdragsförbudet.

Domstolen konstaterade att lånet var lämnat inom ramen för ett joint venture. Enligt avtalet skulle tillskott och amortering från delägarna ske med lika belopp och på lika villkor, vilket enligt domstolen talade emot att den aktuella fordran var en tillgång i internbanksverksamheten. Lånet hade lämnats utan säkerhet och till låg ränta och trots förluster hade nya lån beviljats. Slutligen hade det krävts godkännande av Bolagets styrelses finanskommitté för utlåningen som således inte omfattades av den delegation för utlåning som fanns avseende internbanksverksamheten.

Vår kommentar
För koncerner med interbanksverksamhet är det viktigt att ha i beaktande att avdragsförbudet för kapitalförluster inom intressegemenskap kan aktualiseras, vad avser fordringar som bedöms ligga utanför internbanksverksamheten. Villkoren för lånet och omständigheter i samband med lämnandet av lånet synes vara av avgörande betydelse för bedömningen.