Förändringar i 3:12-reglerna

Regeringen skärper löneunderlagsregeln för ägare till stora konsultföretag samtidigt som det införs lättnader för ägare till små företag.

3:12-reglerna har genom utformningen av löneunderlagsregeln medfört att aktiva delägare i stora fåmansföretag med många anställda har kunnat tillgodoräkna sig mycket stora lönebaserade utrymmen som har möjliggjort en förmånligare beskattning av utdelning i inkomstslaget kapital än vad som gäller för andra ägare av andelar i onoterade företag. Enligt regeringen har reglerna medfört en överkompensation till delägare i stora företag med många delägare och med många anställda. Regeringen har därför i en PM med vissa skattefrågor inför 2014 års budgetproposition remitterat förslag till vissa förändringar i löneunderlagsregeln för att förhindra detta.

Förslaget innebär i huvudsak följande.

Lönebaserat utrymme ska bara beräknas om delägaren äger en andel i företaget som motsvarar minst fem procent av kapitalet i företaget.

Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägarens eller någon närståendes löneuttag uppgår till 9 inkomstbasbelopp (IBB). (För 2013 är IBB = 56 600 enligt SFS 2012:562.) Under åren 2014 och 2015 ska övergångsvis det lägsta löneuttagskravet uppgå till 9,5 IBB. Om andelsägarens del av löneunderlaget, fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, överstiger 100 IBB ska dock löneuttagskravet öka med ett tillägg. Detta tillägg motsvarar tio procent av andelsägarens del av löneunderlaget fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, till den del andelsägarens del av löneunderlaget överstiger 100 IBB.

Löneuttagskravet ska uppgå till maximalt 90 IBB per år (fn. 5 094 000 kr).

Om flera närstående i en närståendekrets äger andelar i företaget ska storleken på tillägget beräknas på den del av löneunderlaget som har fördelats på de andelar som tillhör den i närståendekretsen som äger flest andelar i företaget. Om en andelsägare har en närstående som äger fler andelar i företaget än han själv ska således tillägget beräknas utifrån den närståendes del av löneunderlaget i stället för andelsägarens egen. Det är dock enbart den del av ett löneunderlag som överstiger 100 IBB som ska påverka löneuttagskravet. Syftet med bestämmelsen är att det inte ska vara möjligt för en person i närståendekretsen, som inte träffas av det ökade löneuttagskravet, att uppfylla löneuttagskravet för alla andra i närståendekretsen på tio procent på den del av andelsägarens del av löneunderlaget som överstiger dessa 100 IBB. Kravet ska dock inte beräknas till högre belopp än som motsvarar 90 IBB per år.

Förslaget innebär en lättnad för de andelsägare som i dag har ett löneuttagskrav på 10 IBB och som inte omfattas av det föreslagna tillägget för löneunderlag överstigande 100 IBB. För de andelsägare som i dag har ett löneuttagskrav som understiger 10 IBB innebär förslaget dock ett något högre krav. Som kompensation får dock löneunderlag under 60 IBB tillgodoräknas i högre omfattning än i dag, se nedan vid 4.

Förslaget innebär inte att sparade utdelningsutrymmen från tidigare år kommer att gå förlorade utan endast att värdet av nya löneunderlag begränsas.

Vidare föreslås att ett tak återinförs så att löneunderlaget inte får överstiga 50 gånger den kontanta ersättningen från företaget och dess dotterföretag som andelsägaren erhållit. Det är andelsägarens egen ersättning och inte eventuell närståendes ersättning som ska ligga till grund för beräkningen av det maximala lönebaserade utrymmet.

Slutligen föreslås att det lönebaserade utrymmet ska uppgå till 50 procent av hela löneunderlaget dvs. även på löneunderlag som understiger 60 IBB (där idag bara 25 procent av löneunderlaget får beaktas). Ändringen innebär att en större andel av löneunderlaget ska ingå i det lönebaserade utrymmet och anses skapa ett incitament för fåmansföretagare att anställa, och då främst delägare i fåmansföretag som har löneunderlag som understiger 60 IBB.

Härutöver föreslås förändringar i fråga om definitionen av dotterföretag som även omfattar handelsbolag och i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

Förslagen avses träda i kraft så att de kan tillämpas fr.o.m. inkomståret 2014.