Fastighet

Skeppsbron Skatt driver en särskild grupp för företag inom fastighetssektorn. Avsikten med denna grupp är att vi tillsammans med medlemmarna ska förmedla specialanpassad information om moms som särskilt berör fastighetssektorn.

 

Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till nyhetsbrev samt bjuds in till ett seminarium per år.

 

Seminariet består av två delar, dels en nyhetsdel där vi presenterar och kommenterar nyheter som berör fastighetssektorn såsom nytillkommen lagstiftning, ställningstaganden från Skatteverket, rättsfall från svenska domstolar och EU-domstolen m.m., dels en workshop-del där vi fördjupar oss i ett eller ett par ämnen som särskilt berör fastighetssektorn.

 

Den sistnämnda delen behöver inte avse frågor som är högaktuella, utan kan behandla allehanda generella momsfrågor som vi upplever kan vara svårhanterbara för fastighetsföretag. Ett av syftena med seminarierna är också att medlemmarna ska dela med sig av sina erfarenheter på aktuellt område och att vi gemensamt ska diskutera de olika svårigheter som kan uppkomma i det dagliga arbetet.

 

I nyhetsbreven berör vi i skriftlig form det som har hänt på fastighetsområdet under det senaste halvåret, dvs. dessa nyheter motsvarar innehållsmässigt ungefär vad som tas upp på nyhetsavsnittet på seminarierna.

 

Medlemskap i Fastighetsgruppen är kostnadsfritt.

Anmäl dig nu