EU-domstolen om beaktande av TP justeringar vid fastställande av tullvärdet

EU-domstolen meddelade den 20 december 2017 dom i ett mål som gällde frågan om ett företag hade rätt att få tullvärdet omprövat till följd av att priset hade justerats i efterhand som en konsekvens av OECD:s internprissättningsriktlinjer.

Ett tyskt bolag hade importerat varor från sitt japanska moderbolag och prissatte varorna enligt ett prissättningsbesked mellan koncernen och de tyska skattemyndigheterna. Priserna kontrollerades regelbundet och justerades i förekommande fall för att vara förenliga med armlängdsprincipen i OECD:s riktlinjer.

I målet hade det tyska dotterbolaget i sin tulldeklaration använt det fakturerade priset vid importtillfället. Efteråt hade internprissättningen justerats mellan det tyska dotterbolaget och det japanska moderbolaget, vilket resulterade i att dotterbolaget fick en återbetalning av en del av priset för de importerade varorna. Dotterbolaget ansökte därefter om återbetalning hos huvudtullkontoret i München av den del av tullavgiften som var hänförlig till det återbetalade beloppet från moderbolaget. Tullkontoret avslog dock ansökan och fastställde tullvärdet enligt det ursprungliga fakturerade beloppet.

Frågan i EU-domstolen var om det var förenligt med EU:s tullkodex att justera tullvärdet med anledning av justering enligt internprissättningsreglerna. EU-domstolen inledde med att påpeka att tullvärdet i första hand ska fastställas utifrån det pris som faktiskt har eller ska betalas (det s.k. transaktionsvärdet) för varorna. Domstolen framhöll därefter att det i vissa situationer kan vara nödvändigt att justera transaktionsvärdet för att transaktionsvärdet ska återspegla de importerade varornas verkliga ekonomiska värde. Sådana justeringar kan endast ske i vissa fall, t.ex. när varorna skadats under färden eller när varan har anlänt med dolt fel. Domstolen konstaterade att justeringar på grund av internprissättning inte täcks av tullkodexen.

Vår kommentar
World Customs Organization (WCO) publicerade 2015 ett verktyg för att förbättra tullverkens bedömning av internprissättningsdokumentation. Även internationella handelskammaren (ICC) har publicerat ett uttalande som efterfrågar större konformitet mellan tull och internprissättning där man bl.a. anser att justeringar ska godtas även för tulländamål. Arbetet med att öka harmoniseringen mellan tull och internprissättning har varit viktig då det har varit otydligt för bolag hur justeringar ska hanteras.

Domen från EU-domstolen motverkar samstämmighet i bedömningen av tullvärde respektive internprissättning vilket innebär fortsatt osäkerhet för koncerner med internprissättningsmodeller där justeringar tillämpas. Då det inte är klart hur domen ska tolkas finns en risk att tullverk inte längre kommer att godta justeringar i efterhand alternativt att tullverken kommer att tillämpa alternativa metoder istället för transaktionsmetoden för att fastställa tullvärdet. Beroende på hur domen tolkas finns även möjligheter för internationella koncerner att anpassa prissättningen med hänsyn till att eventuella internprissättningsjusteringar inte kommer att justeras i tullhänseende. Det bör påpekas att domen avser tidigare lydelsen av tullkodexen, som gällde till den 30 april 2016, men bör även vara tillämpar på lydelsen som gäller från den 1 maj 2016.

Med anledning av denna rättsutveckling har Skeppsbron Skatt bjudit in till ett frukostseminarium den 16:e februari där sambandet mellan koncerninterna justeringar och moms/tull kommer att behandlas. Anmäl dig genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.

Vid frågor eller funderingar, kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.

Anmälan frukostseminarium - Moms och internprissättningsjusteringar 16 februari 2018 i Stockholm