Dom från Högsta förvaltningsdomstolen avseende avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt med byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål om hur avskrivningsunderlaget för en byggnad ska bestämmas när byggnaden förvärvats tillsammans med en tomträtt.

Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark och medgav därmed inte avdrag för den del av anskaffningsutgiften som de ansåg var att jämställa med mark. Varken förvaltningsrätt eller kammarrätt höll emellertid med Skatteverket och ansåg istället att hela anskaffningsutgiften för förvärv av tomträtter med byggnader skulle hänföras till byggnad.

HFD konstaterade att det inte finns någon bestämmelse om att viss del av anskaffningsutgiften ska fördelas på tomträtt vid förvärv av byggnad och tomträtt. För det fall en viss del av anskaffningsutgiften faktiskt kunde anses belöpa på tomträtten ansåg HFD dock inte att denna del kunde fördelas på byggnaden. HFD ansåg vidare (till skillnad från underrätterna) att befintlig praxis inte gav vägledning i den aktuella frågan.

HFD konstaterade därefter att en uppdelning av anskaffningsutgiften mellan byggnad och tomträtt synes påbjudas i redovisningen. Det finns emellertid beaktansvärda problem med att åsätta ett värde på en tomträtt, vilket är en förutsättning för att avskrivningsunderlaget på byggnaden ska minskas i motsvarande mån. Tomträtter har nämligen vissa särskilda egenskaper, bl.a. är innehavaren skyldig att betala avgäld. Detta medför att tomträtten är belastad med en form av skuld. På grund av dessa egenskaper noterade HFD att tomträtter inte åsatts något värde i viss annan lagstiftning, bl.a. den tidigare förmögenhets- och gåvobeskattningen. HFD ansåg att det fanns skäl för samma bedömning i det aktuella fallet.

Eftersom HFD ansåg att något värde inte kunde åsättas tomträtten som förvärvats med byggnaden, fördelades hela anskaffningsutgiften på byggnadens avskrivningsunderlag. HFD fastslog därmed underrätternas slut, som Skatteverket överklagat.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.

Fastighetsgruppen