Avdragsrätt för kostnader vid försäljning av dotterbolag

Artikel i Skattenytt 2014 av  Mats Holmlund & Fredrik Mattsson – en kommentar till HFD:s dom avseende Nolato Cerbo AB När ett bolag avhänder sig ett dotterbolag uppkommer inte sällan stora kostnader för värderingstjänster, besiktningstjänster, mäklartjänster och advokattjänster m.m. Såsom praxis har utvecklats under senare tid står det numera förhållandevis klart att tjänsterna avseende förmedlingen … Läs mer

Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt?

Artikel i Svensk Skattetidning 2014 av Mats Holmlund & Pär Sundberg 1. Inledning Den sittande regeringen aviserade i en promemoria daterad den 9 april 2014 ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2015” att den avser att lägga fram ett förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för företag inom den finansiella sektorn samt för företag som bedriver … Läs mer

Tvingande konvertibel – eget eller främmande kapital?

Artikel i Skattenytt 2014 av Ulf Tivéus Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat att ränta på en tvingande konvertibel, som enligt IAS 32 ska redovisas som eget kapital, inte är avdragsgill för emittenten. I denna artikel diskuteras utgången i målet. 1 Inledning Konvertibler är hybrida … Läs mer

Investeraravdrag

Artikel i Skattenytt 2014 av Ulf Tivéus Sedan den 1 december 2013 kan fysiska personer, som förvärvar andelar i företag av mindre storlek, få skattelättnader genom ett särskilt avdrag i in­komstslaget kapital.1 I denna artikel redovisas de nya reglerna. 1 Inledning Investeraravdraget syftar dels till att öka mindre företags möjligheter att få tillgång till eget kapital, … Läs mer

Frivillig skattskyldighet – förenklingsförslag

Ur Fastighetssverige #1-2014 av Pär Sundberg och Mats Holmlund Som ett led att förenkla för Sveriges företagare har regeringen sett över reglerna om frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av verksamhetslokaler. Vi avser här kort presentera regeringens förenklingsförslag men även ställa oss frågan om förslaget faktiskt kommer att medföra en minskad administrativ börda för Sveriges … Läs mer

Avvisat förhandsbesked angående anställdas förvärv av aktier

Artikel i SkatteNytt (2014 nr 3) av Sara Jacobsson Frågan om när eventuell förmånsbeskattning aktualiseras vid anställdas förvärv av värdepapper som är behäftade med förfoganderättsinskränkningar har varit föremål för prövning i ett antal fall under senare år. I mars 2013 avvisade Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked som gällde fråga om beskattningstidpunkt vid anställdas förvärv av … Läs mer

Faktureringsskriften

Momslagen och momsdirektivet innehåller detaljerade regler kring fakturering som man som företag måste följa för att vara säker på att man inte själv eller ens kunder drabbas av vägrade avdrag för moms mm. I denna skrift går vi utförligt igenom vad en faktura ska innehålla och vilket lands faktureringsreglar man ska följa. Vi lämnar även … Läs mer

Skatteflyktslagen och underprisöverlåtelser

Artikel i SkatteNytt (2013 s. 549) av Per Holstad. I en dom den 5 november 2012 (förhandsbesked) tog Högsta förvaltningsdomstolen HFD ställning till om skatteflyktslagen kunde tillämpas på ett förfarande. Enligt förutsättningarna i förhandsbeskedet skulle en underprisöverlåtelse genomföras med följd att ett led i beskattningen föll bort. HFD bedömde att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas. I … Läs mer