Ställningstagande från Skatteverket om avdragsrätt för holdingbolag och riskkapitalbolag

Skatteverket har den 7 oktober 2016 publicerat ett ställningstagande där man redovisar sin syn på hur avdragsrätten för ingående moms ska hanteras hos aktiva respektive passiva holdingbolag samt riskkapitalbolag. Skeppsbron Skatt redogör nedan för huvudbeståndsdelarna i ställningstagandet samt redovisar sin syn på frågeställningarna. Begränsad avdragsrätt om passivt ägande Ett holdingbolag är enligt gällande praxis från … Läs mer

Avdragsrätt för moms vid försäljning till underpris – EU-dom

En nederländsk kommun lät uppföra två byggnader. Kommunen överlät byggnaderna till en stiftelse mot en ersättning motsvarande tio procent av produktionskostnaderna. Kommunen debiterade moms på överlåtelsen. Stiftelsen upplät sedan vederlagsfritt delar av byggnaderna till tre friskolor. Stiftelsen upplät övriga delar till andra hyresgäster mot ersättning. De senare upplåtelserna omfattades av momsplikt. Med hänsyn till att … Läs mer

Brexit och momsen

Som bekant röstade Storbritannien den 23 juni för att lämna EU. Om valresultatet leder till att Storbritannien de facto lämnar EU kommer Storbritannien inte längre att vara skyldigt att följa EU:s regelverk gällande moms och tull. För svenska bolag som handlar med brittiska bolag (såväl varor som tjänster inkluderade) kan effekterna därmed komma att bli … Läs mer

VAT on admission to events in Sweden

On 26 May 2016, the Swedish Tax Agency (‘the STA’) published a new guideline concerning place of supply of services related to admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs and exhibitions, when the purchaser is a taxable person. As a main rule for taxation of services, a supplier … Läs mer

Kammarrätten om momsavdrag i bankverksamhet

Skatteverket beslutade efter revision av en banks verksamhet att justera storleken på avdraget för ingående moms. Banken bedrev sin verksamhet, som bestod av både momspliktig och momsfri verksamhet, inom ramen för en momsgrupp. För olika delar av verksamheten (corporate finance, värdepappersförvaltning etc.) tillämpades olika beräkningsmodeller för att fastställa hur stor del av den ingående momsen … Läs mer

HD-dom om tryckerimoms

Högsta domstolen har den 22 december 2015 fattat beslut med innebörden att tryckerierna enligt läran om condictio indebiti är skyldiga att till sina kunder betala tillbaka moms motsvarande vad de själva har fått tillbaka från Skatteverket till följd av EU-domen gällande Graphic Procédé. Om ni har mottagit krav från Skatteverket avseende s.k. tryckerimoms och kanske … Läs mer

Slussningsregeln i momslagen slopas

Regeringen har återigen fört upp frågan om avskaffande av den s.k. ”Slussningsregeln”. Skälet härför är att Högsta förvaltningsdomstolen funnit att denna regel i sin nuvarande utformning strider mot EU-rätten (se HFD 2013 ref. 25) och eftersom Sverige även i andra hänseenden inte har en helt EU konform momslagstiftning anser sannolikt regeringen att denna åtgärd är … Läs mer

EU-domstolen fäller Sverige i fråga om moms på posttjänster

Enligt momsdirektivet ska medlemsstaterna undanta posttjänster som tillhandahålls av ”det offentliga postväsendet” samt frimärksförsäljning från momsplikt. Sverige har dock inte infört några bestämmelser i den svenska momslagen som undantar sådana posttjänster eller frimärksförsäljning från momsplikt. Motiveringen har varit att momslagen redan är förenlig med momsdirektivet eftersom det inte finns någon operatör på den svenska marknaden … Läs mer