Avdrag för representationskostnader

Från och med den 1 januari 2017 har reglerna kring avdragsrätt avseende representationskostnader ändrats. Ändringarna innebär att kostnader för representationsluncher- och middagar inte längre är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Enklare förfriskningar, så som exempelvis icke-alkoholhaltiga drycker, tilltugg, frukt och kakor, är dock fortsatt avdragsgilla med ett maximalt belopp om 60 kronor. Regeringen motiverar den inskränkta avdragsrätten … Läs mer

Förslag att beskatta finansiell verksamhet

Den 7 november 2016 lämnades betänkandet ”Skatt på finansiell verksamhet” över till regeringen. I betänkandet föreslås en helt ny skatt, särskilt riktad mot den finansiella sektorn. Bakgrunden till utredningen är att regeringen anser att undantaget från moms ger den finansiella sektorn en omotiverad skattefördel. Skattskyldiga för den nya skatten föreslås vara dem som omsätter finansiella tjänster … Läs mer

Stopplagstiftning gällande s.k. kattrumpor

Regeringen lämnade igår kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna föreslås dock vara tillämpliga från och med den 28 oktober 2016, dvs. det rör sig om en s.k. … Läs mer

Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag för att genomföra OECD:s multilaterala avtal om land-för-land-rapportering på skatteområdet samt EU-direktivet med samma syfte. Land-för-land-rapportering innebär bl.a. att multinationella koncerner ska redovisa uppgifter för varje stat som de finns i enligt en struktur framtagen av OECD i det s.k. BEPS-arbetet. Syftet är att ge skattemyndigheterna bättre underlag … Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av ränta på felaktigt uttagen kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 23 juni 2016 dom avseende frågan enligt vilka grunder ränta ska beräknas då kupongskatt återbetalas till följd av uttag i strid med EU-rätten. Sverige tar regelmässigt ut kupongskatt på utdelningar från svenska bolag till utländska ägare. I vissa situationer är sådant skatteuttag inte förenligt med EU-rätten. Felaktigt uttagen skatt har … Läs mer

Värdeminskningsavdrag vid förvärv av bebyggd tomträtt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 12 april 2016 prövat hur anskaffningsutgiften ska fördelas vid förvärv av bebyggd tomträtt. Kammarrätten ansåg att hela anskaffningsutgiften ska hänföras till byggnad vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Bakgrunden var att ett bolag förvärvat ett flertal bebyggda tomträtter. Bolaget ansåg att hela anskaffningsutgiften skulle anses avse byggnad och yrkade således … Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen om skatterättslig hemvist för fonder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 15 april slagit fast att en svensk värdepappersfond har skatterättslig hemvist i Sverige i den mening som avses i OECD:s modellavtal. Svenska värdepappersfonder är enligt bestämmelser i inkomstskattelagen obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sedan den 1 januari 2012 gäller dock att sådana fonder inte betalar någon skatt på inkomst … Läs mer