Taxand Global Survey 2014

Taxand genomför årligen en enkätundersökning (”Taxand Global Survey”), där CFO:s för multinationella företag i hela världen ombeds uttala sig hur de upplever skatteklimatet. Inflytandet från BEPS och liknande initiativ märks tydligt i årets undersökning. Slutsatser av undersökningen är bl a följande, Starkt mediafokus på skattefrågor har förändrat bolagens inställning till skatteplanering Vikten av att upprätthålla … Läs mer

HFD-dom – när kan kravet på kreditfakturor efterges vid momskorrigeringar?

Enligt bestämmelserna i nu gällande mervärdsskattelag skall en korrigering av tidigare redovisad utgående skatt hos en säljare ske genom att säljaren utfärdar en kreditnota på det belopp för vilken korrigering skall komma ifråga. Detta krav på att korrigeringen skall ske genom utfärdande av en kreditnota kan av Skatteverket efterges om det föreligger särskilda skäl för … Läs mer

Viktig momsdom om avdragsrätt för företag med filialer

Ska filialerna i utlandet räknas med när man beräknar avdragsrätten för ett företag med blandad verksamhet i momshänseende? Den frågan ställdes till EU-domstolen i målet avseende Le Crédit Lyonnais (LCL), och gällde således frågan om den franska banken, med huvudkontor i Frankrike och filialer såväl i andra EU-länder som utanför EU, skulle beakta verksamheten i … Läs mer

Faktureringsskriften

Momslagen och momsdirektivet innehåller detaljerade regler kring fakturering som man som företag måste följa för att vara säker på att man inte själv eller ens kunder drabbas av vägrade avdrag för moms mm. I denna skrift går vi utförligt igenom vad en faktura ska innehålla och vilket lands faktureringsreglar man ska följa. Vi lämnar även … Läs mer

EU-dom om momsavdrag för aktieförsäljningskostnader

EU-domstolen har nu meddelat ytterligare en dom som gäller avdragsrätt för aktieförsäljningskostnader (mål C-651/11, X BV). Denna nya dom tar framförallt sikte på frågeställningen om en aktieöverlåtelse kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Bakgrunden till domen är att EU-domstolen år 2010 i den s.k. SKF-domen mycket tydligt öppnade upp för att en aktieöverlåtelse under vissa förhållanden … Läs mer

HFD medger ”slussning” av moms till utländska dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i domar meddelade den 10 maj 2013 funnit att den svenska s.k. ”slussningsregeln” i sin nuvarande utformning innebär en inskränkning av etableringsfriheten enligt artikel 49 i EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt). Innebörden av HFDs dom är kort och gott att i fall där svenska bolag i en helägd koncern tillhandahåller … Läs mer

Kroatien medlem i EU

Kroatien är from den 1 juli 2013 medlem i EU. Detta innebär att försäljningar till och från Kroatien from detta datum sker enligt momsreglerna för EU-interna varu- och tjänstetillhandahållanden.