Internprissättningsjusteringars påverkan på moms

För multinationella koncerner blir justeringar av priser på koncerninterna transaktioner (internprissättningsjusteringar) mer och mer vanliga. Om det pris som faktiskt betalats för en koncerninternt överlåten vara eller tjänst avviker från vad som skulle betalats för samma vara eller tjänst mellan … Läs mer

Skogsmaskin var inte fast etableringsställe

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked från den 19 januari 2017, dnr 7-17/I, funnit att en skogsmaskin, som ett bolag med säte i land utanför EU tagit till Sverige för bearbetning av trävirke, inte utgjorde ett fast etableringsställe i momshänseende. … Läs mer

Kemikalieskatt på viss elektronik

Den 1 april 2017 trädde lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft. I fråga om skattskyldighet är dock lagen tillämplig från den 1 juli 2017. Kemikalieskatten, som syftar till att minska tillförseln av farliga ämnen till människors … Läs mer

Avdragsrätt för moms vid försäljning till underpris – EU-dom

En nederländsk kommun lät uppföra två byggnader. Kommunen överlät byggnaderna till en stiftelse mot en ersättning motsvarande tio procent av produktionskostnaderna. Kommunen debiterade moms på överlåtelsen. Stiftelsen upplät sedan vederlagsfritt delar av byggnaderna till tre friskolor. Stiftelsen upplät övriga delar … Läs mer

VAT on admission to events in Sweden

On 26 May 2016, the Swedish Tax Agency (‘the STA’) published a new guideline concerning place of supply of services related to admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs and exhibitions, when the … Läs mer

Besked från Storbritannien angående Skandiadomen

HM Revenue & Cutoms har publicerat hur de ser på tolkningen av den sk. Skandiadomen som rör hur ”tillhandahållanden” mellan en juridisk persons etableringar i olika länder ska beskattas momsmässigt när det finns sk. momsgrupper. Sammanfattningsvis innebär ställningstagandet att man … Läs mer

Avdragsrätt för kostnader vid försäljning av dotterbolag

Artikel i Skattenytt 2014 av  Mats Holmlund & Fredrik Mattsson – en kommentar till HFD:s dom avseende Nolato Cerbo AB När ett bolag avhänder sig ett dotterbolag uppkommer inte sällan stora kostnader för värderingstjänster, besiktningstjänster, mäklartjänster och advokattjänster m.m. Såsom … Läs mer