Dom från Högsta förvaltningsdomstolen avseende avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt med byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål om hur avskrivningsunderlaget för en byggnad ska bestämmas när byggnaden förvärvats tillsammans med en tomträtt. Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark … Läs mer

Fordran ansågs ligga utanför internbankverksamhet – nekat avdrag för förlust

I en nyligen avkunnad dom från Kammarrätten (Mål nr. 8053-16) har ett bolag nekats avdrag för förlust på en fordran på ett annat koncernföretag. Domstolen ansåg att avdragsförbudet för kapitalförluster inom intressegemenskap i 25a kap. 19 § Inkomstskattelagen var tillämpligt. Avgörande för utgången i målet var huruvida fordran var att anse som en lagertillgång i … Läs mer

Frukostseminarium i Stockholm och Malmö om avräkning av utländsk skatt

Skeppsbron Skatt bjuder in till ett frukostseminarium kring avräkning av utländsk skatt. Fokus ligger på avräkningsfrågor som är viktiga inför kommande bokslut, men vi tar också upp en del långsiktiga planeringsmöjligheter. Bokslutsfrågor som berörs: Spärrbeloppsberäkningen: – Definition av utländsk nettoinkomst (inkomster samt kostnadsallokering) – Sammanlagd inkomst och koncernbidragsplanering – Övriga aspekter, t.ex. hantering av periodiseringsfond … Läs mer

Krav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med ombyggnad. Kammarrätten konstaterar att rätt till omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll kan … Läs mer

Välkommen till ett fördjupat seminarium om ränteavdrag den 14 november 2017

Skeppsbron Skatt bjuder in till en förmiddag med särskilt fokus på de föreslagna ränteavdragsreglernas betydelse för fastighetsbranschen, internationella koncerner och pågående ränteavdragsprocesser. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm Anmälan: SEMINARIET ÄR FULLBOKAT! Agenda: 8.45-9.15  Frukost och registrering 9.15-10.15  Gemensam inledande överblick av det föreslagna regelpaketet – Innehållet i Finansdepartementets promemoria om nya skatteregler för företagssektorn … Läs mer

Nya förslag på skattereformer i USA och Frankrike

Den 27 september publicerades förslag på skattereformer i såväl USA som Frankrike, där nya presidenter vill sätta sin stämpel på skattesystemet. Detaljnivån i förslagen varierar, men nedan redogör Skeppsbron Skatt för de viktigaste delarna i reformerna ur ett bolagsskatteperspektiv. USA President Trump och det republikanska partiet har sedan länge förespråkat omfattande förändringar av den amerikanska … Läs mer

Skeppsbron Skatt i Malmö inbjuder till frukostseminarium – nya skatteregler för företagssektorn

Nya bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar ska införas senast den 31 december 2018 enligt ett EU-direktiv. Regelverket kommer att beröra alla företag med ränteutgifter. Nyligen kom Regeringen med ett förslag till svensk implementering av reglerna vilka föreslås träda ikraft redan 1 juli 2018. Regeringen föreslår ett omfattande paket, som inte bara gäller ränteavdragsbegränsningar utan också begränsad avdragsrätt för … Läs mer